پژوهشی

تعلیق‌شدگان بی‌بازگشت؛ تحلیل جامعه‌شناختی مقاومت پیوندهای اجتماعی مهاجران نسل اول در کشاکش میدان هویتی ایران-آلمان

مسعود فتاح زاده؛ مهدی کرمانی؛ علی یوسفی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

https://doi.org/10.22067/social.2022.72615.1079

علمی - پژوهشی

پژوهشی- مروری

علمی - پژوهشی

مقاله پژوهشی

علمی - پژوهشی

پژوهشی

علمی - پژوهشی

پژوهشی -مطالعه موردی

زمینه های اجتماعی-فرهنگی اقبال زنان به الگوهای نو دین‌داری(مطالعه موردی دوره‌ها و کلاس‌های عرفانی، موفقیت و یوگا در شهر تهران)

محمدتقی کرمی قهی؛ علی خانمحمدی؛ سمیرا نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

https://doi.org/10.22067/social.2023.82155.1340

علمی - پژوهشی

مقاله پژوهشی

پژوهشی- کاربردی

مقاله پژوهشی