نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

زبان شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

بارت معتقد بود که زندگی هر روزه ما به گونه‌ای زبان‌شناسیک نظم یافته است. بنابراین حتی رخدادهای اجتماعی را می-توان به منزله یک متن در نظر گرفت و آن را از راه زبانی که به کار می‌گیرد، شناخت. در این مقاله نیز با صحه گذاشتن به رویکرد بارت، پدیده تغییر کنش‌های جامعه جنسیتی در ایران را با توجه به نظریه نشانداری در زبان بررسی و تحلیل نموده‌ایم. برای این منظور ابتدا مفهوم نشانداری در زبان بررسی شد و گذر آن از زبان به جامعه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مطرح شدن نشانداری در قرن بیستم به عنوان یک ارزش و به تبع آن رشد گونه نشاندار جامعه یعنی زنان نشان داده شد. سپس تأثیر این جریان بر جامعه ایران مورد واکاوی قرار گرفت و نشان دادیم که چگونه اعتلای مفهوم نشانداری توانسته است بر جامعه مرد سالار ایران خدشه وارد ساخته و مردانگی را از یک پدیده شفاف به پدیده‌ای مبهم تبدیل سازد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image