نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران.

2 دکتری مدیریت، شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اهمیت نقش رهبران در ارتقای سلامت کارکنان به اندازه‌ای است که در سال‌های اخیر مفهوم "رهبری سلامت محور" وارد مباحث علمی شده است. با توجه به اینکه نظریه رهبری سلامت محور مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک در تحقیقات گذشته کمتر مورد توجه بوده، همراستایی راهبردهای آن بر اساس نقاط مرجع بررسی شده است. در این پژوهش به طراحی چارچوب راهبردهای رهبری سلامت محور مبتنی بر نظریه نقاط مرجع استراتژیک در شرکت‌های دولتی فعال در صنعت برق پرداخته می‌شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای است که در آن از روش‌های کیفی داده بنیاد و تحلیل محتوای کیفی جهت طراحی چارچوب استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در شرکت‌های دولتی فعال در صنعت برق بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه از مصاحبه عمیق برای گردآوری داده‌‌ها استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش، راهبردهای رهبری سلامت‌محور در 4 مقوله شامل اقدامات مدیریت کیفیت زندگی کارکنان، اقدامات شغلی، سبک مدیریت و رهبری، و راهبردهای محیطی شناسایی گردید. همچنین نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت کیفیت زندگی کارکنان با رهبری مبتنی بر روابط داخلی ، اقدامات شغلی با رهبری عقلایی، سبک مدیریت و رهبری با رهبری مبتنی بر روابط انسانی، و راهبردهای محیطی با رهبری باز همراستا می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Health-oriented leadership framework based on the theory of Strategic reference points

نویسندگان [English]

  • shima safarmohammadluo 1
  • Leila Oliaee 2
  • Gholamreza malekzadeh 3

1 PhD in Department of Public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Ph.D. in Management, Khorasan Regional Electricity Company, Mashhad, Iran.

3 Associate Professor Department of Management Faculty of Economic & Administrative Sciences (FEAS) Ferdowsi University of Mashhad (FUM).

چکیده [English]

The importance of the role of leaders in promoting the health of employees is so great that in recent years the concept of "health-oriented leadership" has entered scientific discussions. Considering that the theory of health-oriented leadership based on strategic reference points has received less attention in past researches, the alignment of its strategies based on reference points has been examined, in this research, we design of the framework of health-oriented leadership strategies based on the theory of strategic reference points in government companies active in the electricity industry. In terms of purpose, this research is applied-developmental in which the qualitative methods of Grounded theory and Qualitative content analysis were used to design the framework. The statistical sample of the research included 24 academic and executive experts in government companies active in the electricity industry, who were selected by purposive sampling. In this research, in-depth interviews were used to collect data. Based on the findings of the research, health-oriented leadership strategies were identified in 4 categories, including measures to managing the quality of life of employees, occupational measures, management and leadership style, and environmental strategies. Also, the results showed that the Managing the quality of life of employees with leadership based on internal relations, job actions with rational leadership, management and leadership style with leadership based on human relations and environmental strategies with open leadership are aligned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Leadership
  • Health-oriented leadership
  • Grounded theory
  • Qualitative content analysis
CAPTCHA Image