نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران.

2 دکتری مدیریت، شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اهمیت نقش رهبران در ارتقای سلامت کارکنان به اندازه‌ای است که در سال‌های اخیر مفهوم "رهبری سلامت محور" وارد مباحث علمی شده است. با توجه به اینکه نظریه رهبری سلامت محور مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک در تحقیقات گذشته کمتر مورد توجه بوده، همراستایی راهبردهای آن بر اساس نقاط مرجع بررسی شده است. در این پژوهش به طراحی چارچوب راهبردهای رهبری سلامت محور مبتنی بر نظریه نقاط مرجع استراتژیک در شرکت‌های دولتی فعال در صنعت برق پرداخته می‌شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای است که در آن از روش‌های کیفی داده بنیاد و تحلیل محتوای کیفی جهت طراحی چارچوب استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در شرکت‌های دولتی فعال در صنعت برق بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه از مصاحبه عمیق برای گردآوری داده‌‌ها استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش، راهبردهای رهبری سلامت‌محور در 4 مقوله شامل اقدامات مدیریت کیفیت زندگی کارکنان، اقدامات شغلی، سبک مدیریت و رهبری، و راهبردهای محیطی شناسایی گردید. همچنین نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت کیفیت زندگی کارکنان با رهبری مبتنی بر روابط داخلی ، اقدامات شغلی با رهبری عقلایی، سبک مدیریت و رهبری با رهبری مبتنی بر روابط انسانی، و راهبردهای محیطی با رهبری باز همراستا می باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image