نشریات باید درصدد انتشار مقالات علمی – پژوهشی، مسئله‌محور و نوآورانه باشند.
نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) باید قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند.
منشور اخلاقی در COPE، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریه است:
1) تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ: قوانین کپی رایت می بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.
2) تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات:‌ تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.
3) محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار باید کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.
4) رعایت منافع اشخاص: امکان استفاده از نتایج سایر تحقیقات باید با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.
مسؤلیت اخلاقی داوران:
1-کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه مجله در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات؛
2- سرعت عمل در ارزیابی مقالات ارجاع شده به آن‌ها؛
3- محرمانه بودن اطلاعات مقالات ارجاع شده از سوی نشریه؛
4- داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف؛
5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله؛
6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی.
مسؤولیت اخلاقی نویسندگان:
1- ارائه مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق با استاندارد نشریه؛
2- ارائه داده های خام مورد استفاده در مقاله در صورت نیاز؛
3- اصالت مقاله ارائه شده؛
4- عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده؛
5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب در متن مقاله و کتابنامه؛
6- ذکر پشتیبان‌های مالی؛
7- اعلام وجود خطاهای اساسی در مقاله توسط نویسندگان در صورت مشاهده در هر مرحله از فرایند بررسی آن.