نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی کوشیار

2 هیات علمی پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان

3 استادیار و هیئت علمی گروه علوم‌ اجتماعی دانشگاه گیلان

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی تلقی دو نسل جوان و میانسال از آزادی در شهروندان شهر رشت با استفاده از نظریات رونالد اینگلهارت و آیزیا برلین تدوین شده است. بر اساس نظریه برلین آزادی به عنوان عنصری مهم در بافت ارزش ها، حقوق شخصی وزندگی خصوصی و اجتماعی افراد جای دارد. همچنین بر پایه نظریه اینگلهارت با توجه به دگرگونی ارزش و تغییر نسلی تفاوت دیدگاه در حوزه های مختلف بین شهروندان شکل می گیرد. مقاله حاضر از لحاظ روش، در زمره پژوهش‌های کمی قرار دارد و داده‌های پژوهش به‌وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 384 نفر و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی در نسل جوان با محدوده سنی 18- 29 ساله و میانسال با محدود­ه­ی سنی 40 تا 49 ساله جمع آوری شده است. طبق یافته های پژوهش،  میانگین تلقی از آزادی در نسل جوان 2.60 و در نسل میانسال 2.63 بوده و هر دو نمره کمی بالاتر از  عدد میانگین  است و بر این اساس تفاوت  اندکی در دو نسل وجود دارد،  هرچند تلقی از آزادی فردی در نسل میانسال کمی بیشتر از نسل جوان است. اما میزان سرمایه اجتماعی در دو نسل تفاوتی ندارد ، احساس محرومیت اجتماعی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان است و تفاوت احساس محرومیت اجتماعی در دونسل جوان و میانسال معنادار نیست. میانگین دینداری در نسل جوان با  نمره 3.13 و در  نسل میانسال نمره 3.55 بالاتر از میانگین است  بعبارتی تفاوت دینداری در دو نسل جوان و میانسال معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای احساس محرومیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و دینداری 24 درصد از تغییرات متغیر تلقی از آزادی را تبیین می­ کنند و متغیر دینداری بیشترین اثر مستقیم را بر تلقی از آزادی دارد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image