نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری (ره) ، تهران ، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه تاریخ و جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

ترس از جرم به احساس هراس، ترس، دلهره، نگرانی و استرس فرد از تهدیدهای امنیتی، محیطی و خطرات جانی و غیر جانی است که در محیط پیرامون وجود دارد و جزء رکن معنوی هریک از جرائم تهدید، محاربه، اخاذی، راهزنی نیز می‌باشد. وجود ترس از جرم، نشانه احساس ناامنی و شیوع فضای بی‌دفاع شهری ازجمله سرقت، اعتیاد، ولگردی، نزاع و درگیری به‌طورکلی آسیب و مسائل اجتماعی است. در ایران نتایج تحقیقات در بازه زمانی 1385-1399 نشان‌دهنده کاهش سطح احساس امنیت اجتماعی و وجود ترس از جرم است، هدف این تحقیق، مطالعه ریشه‌های جامعه‌شناختی ترس از جرم در ایران با ارجاع به سابقه تجربی (پیمایشی) صورت گرفته طی در فاصله زمانی فوق است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی، جامعه آماری 46 مورد و حجم نمونه 31 تحقیق است. واحد تحلیل مقالات و روش نمونه‌گیری از نوع تعمدی-غیراحتمالی است. نتایج نشان می‌دهد که در ایران مطابق ترکیب نتایج کلی 31 موردپژوهش، ترس از جرم تحت تأثیر عوامل انتظامی (رضایت از عملکرد پلیس ، نگرش به نیروی انتظامی، نگرش به عملکرد پلیس)؛ عوامل رسانه‌ای (استفاده از شبکه‌های داخلی، استفاده از شبکه‌های خارجی، استفاده از اینترنت، استفاده از مطبوعات)؛ عوامل ناامنی (بی‌سازمانی اجتماعی ، بی‌نظمی اجتماعی ، بی‌نظمی فیزیکی)؛ عوامل محیطی (رضایت از محل و همسایگی، تعلق اجتماعی ، میزان تعلق به محله)؛ عوامل کنترلی (کنترل غیررسمی و کنترل رسمی)؛ عوامل سرمایه اجتماعی (انسجام، مشارکت، اعتماد و حمایت)؛ عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی) و عوامل روانی (تلقی از خطر قربانی شدن، احساس ناامنی، نگرانی اجتماعی) است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image