نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان ایران

2 کاشان

3 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان ایران

4 پژوهشکده امام خمینی س

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل و مرور سیستماتیک سعی در ترکیب پژوهش‌ها و نتیجه‌گیری نهایی از مطالعات انجام شده پیرامون رابطه دین و شادی دارد .برای این منظور مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی و پایان نامه‌های دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا که مرتبط با موضوع این مطالعه و مطابق با سایر معیارهای ورود تشخیص داده شدند وارد تحلیل شده و پس از غربال از میان 54 اثر مطالبق با معیارهای خروج در نهایت 14 اثر حائز شرایط تحلیل نهایی گشتند در فرایند فراتحلیل در گام نخست، مفروضات نداشتن سوگیری انتشار و همگنی بررسی شدند. یافته‌ها بیانگر ناهمگنی اندازۀ اثر و نداشتن سوگیری انتشار مطالعات بررسی شده بودند. در مرحلۀ دوم، ضریب اندازۀ اثرتصادفی با توجه به ناهمگن بودن مطالعات و نقش تعدیل چهار متغیر با به کارگیری نسخۀ دوم نرم افزار CMA ارزیابی شد. یافته‌ها نشان دادند اندازه اثر ترکیبی رابطه دین و شادی معادل 0.311 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، در حدی متوسط ارزیابی می شود . همچنین

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image