نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات،دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 .گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات،دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد – ایران - مشهد

چکیده

هدف مقاله بررسی بازنمایی تصویر دانشجو در سینمای ایران از سال 1378 تا پایان دهه 90 است. سینما نظر به پتانسیل های تکنیکی و محتوایی وجایگاه اجتماعی خود، محلی برای تلاقـی چنـدین سـاحت متفاوت حیات اجتماعی از جمله سیاست، فرهنگ، ایدئولوژی، جامعه، ارتباطـات و پیـام هاسـت. در این پژوهش با توجه به اینکه فیلم های سینمایی متن مورد تحلیل است، از تلفیق روش تحلیل گفتمان فرکلاف با نشانه شناسی جان فیسک، استفاده شده است. در مرحله توصیف با استفاده از تکنیک های نشانه شناسی رمزگان واقعیت اجتماعی و رمزگان بازنمودی، ویژگی های ظاهری متن بررسی می شود. در تفسیر رمزگان ایدئولوژیک که با بررسی گفتمان های متن هم پوشانی دارد، بررسی می شود. در مرحله تبیین گفتمان به عنوان جزئی از روند مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت بررسی می شود. نتایج نشان می دهد دوره زمانی 76تا80 که همزمان با دولت اول خاتمی است را می توان آرمان گرایی معترض نامید، دولت دوم خاتمی را می توان با نام بی تفاوتی و بی سرانجامی خواند، دوره 84تا88یعنی دولت اول احمدی نژاد را می توان سرگشتگی چندگانه، دولت دوم احمدی نژاد را گریز از نهاد نام می گیرد. دهه 90 که با ریاست جمهوری روحانی همزمان است را می توان دوره سیاست زندگی نامید. بررسی این روند نشان می دهد دانشجویی که سودای تغییرات سیاسی کلان و راهبری جریانات سیاسی و اجتماعی کشور را دارد، در جریان نا امیدی از تحقق خواسته هایش، سرکوب ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به دغدغه مندی در سطح خرد بسنده کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of the character of the student in Iranian cinema with an emphasis on civil activism

نویسندگان [English]

  • hoda davari 1
  • mahdi kermani 2
  • Ahmadreza AsgharpourMasouleh 3
  • Rohollah Eslami 4

1 ferdowsi university of mashhad

2 assistant professor.department of letters and humanities.ferdowsi university

3 Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad - Iran - Mashhad

چکیده [English]

The purpose of the article is to investigate the representation of the image of the student in Iranian cinema from 1378 to the end of the 90s. In this research, due to the fact that movies are the text to be analyzed, the combination of Fairclough's discourse analysis method with John Fisk's semiotics has been used. In the description stage, using the semiotic techniques of social reality codes and representational codes, the external features of the text are examined. In the interpretation of the ideological codes, which overlaps with the analysis of the discourses of the text, it is examined. In the explanatory stage, discourse is examined as a part of the process of social struggle in the context of power relations. The results show that the period from 76 to 80, which coincides with the first government of Khatami, can be called protestant idealism, the second government of Khatami can be called indifference and aimlessness, the period from 84 to 88, that is, the first government of Ahmadinejad, can be called multiple confusion, the government The second one calls Ahmadinejad an outcast. The 90s, which coincides with Rouhani's presidency, can be called the period of life politics. Examining this process shows that a student who aspires to macro-political changes and leadership of the country's political and social currents, in the course of despair from the fulfillment of his wishes, repressions and the economic and social conditions of the country, has settled for concern at the micro level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student activism
  • cinema
  • Discourse analysis
  • Semiotics
CAPTCHA Image