نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

3 علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد دانشگاه اصفهان، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه مفهوم ایستای خانواده با وقوع تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، به مفهومی پویا مبدل گردیده؛ بنابراین روش حل تعارضات زناشویی در خانواده نیز از شیوه ریش‌سفیدی به محوریت نهادهای اجتماعی تبدیل شده است. مراکز مشاوره یکی از این نهادها هستند که زنان برای حل مشکلات زناشویی به آن مراجعه می‌کنند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تجربه زنان از مراجعه به یک مرکز مشاوره در اصفهان است. پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع تحلیل روایت انجام شد. جامعه پژوهش را تمام زنان دارای تعارض زناشویی شهر اصفهان که برای مشکل تعارض خود در سال 1400 به مرکز مشاوره مدنظر مراجعه کرده بودند و نمونه‌گیری هدف‌مند انجام شد. تعداد 17 نفر انتخاب شدند و به طریق مصاحبه عمیق روایی موردمطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها از طریق روش حل مسئله انجام شد. در این مطالعه، 5 مضمون اصلی و 22 مضمون فرعی شناسایی شد. مضمون اصلی نخست شخصیت‌ها، دوم جایگاه، مضمون سوم مسئله، مضمون چهارم کنش و آخرین مضمون راه‌حل بود. بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، تجربه زنان از مشاوره، یک تجربه حل مسئله‌محور است؛ بدین معنا که آنان در پی درددل‌کردن نیستند، بلکه درصددند تا مسائلشان به‌صورت عقلانی حل شود. درصورتی‌که مشکلات آنها، حل گردد، مشاوره را ادامه می‌دهند و درصورتی‌که حل نشود، مشاور را تغییر داده یا آن را متوقف می‌کنند؛ بنابراین آنان برای رسیدن به یک راهکار مناسب که در جهت زندگی مطلوب می‌باشد، انجام گردیده و مسائل اغلب زنان مراجعه‌کننده در روند مشاوره، منجر به ارائه راه‌حل شده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image