نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

کارآفرینی اجتماعی به عنوان یک پدیده جهانی با به کارگیری رویکردهای نوآورانه برای حل مشکلات اجتماعی بر جامعه تأثیر می گذارد. داشتن تعهد به طبیعت و اصول پایداری و تاکید بر روى حفظ محیط زیست، به عنوان بخشی از استراتژی کارآفرینان در حوزه اجتماعی محسوب می شود. این پژوهش به لحاظ هدف،کاربردی-توسعه‌ای و به لحاظ اجرا پژوهشی کیفی (فراترکیب) می‌باشد. جهت گردآوری اطلاعات، مقالات مرتبط در بازه زمانی 2015 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش فراترکیب در عین توجه یکپارچه به تمام ابعاد کارآفرینی اجتماعی، شاخص‌هایی را که از نظر پژوهشگران در شکل‌گیری کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر محیط زیست موثر هستند، شناسایی شدند. در این پژوهش به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام‌های هفت گانه سندلوسکی و باروسو (2007)، الگوی نهایی کارآفرینی اجتماعی شناسایی شد. در راستای استخراج داده‌ها از متون با توجه به مطالعه‌ی گسترده‌ی ادبیات کارآفرینی اجتماعی اقدام به کدگذاری اولیه و استخراج مفاهیم و مقوله‌ها شد. پس از کنار هم قرار دادن و ادغام شاخص‌های بدست آمده در مرحله فراترکیب در مجموع 24 کد اولیه و 6 تم و 3 مقوله شامل عوامل زیرساختی (حمایتی و ساختی)، عوامل شناختی (مهارتی و شخصیتی) و استراتژی زیست محیطی (جهت گیری زیستی و رفتار زیست محیطی) شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image