نوع مقاله : پژوهشی- کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 استادیار علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

3 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد،دانشیار علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر خصوصی سازی مدارس بر منش اجتماعی دانش آموزان مدارس دولتی و خصوصی شهر مشهد انجام گرفته است. جامعة آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهر مشهد می‌باشند. جمعیت این دانش آموزان 104560 نفر است که معادل 67/20% کل جمعیت دانش آموزی مشهد بود که در سال تحصیلی 01-1399 به تحصیل اشتغال داشتند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر محاسبه گردید و نمونه‌های پژوهش به صورت تصادفی احتمالی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSSنسخة 21 انجام شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که متوسط منش اجتماعی در بین دانش‌آموزان برابر 89/18±30/156 محاسبه گردید. با بررسی ابعاد منش اجتماعی در بین دانش‌آموزان مشخص گردید که متوسط بعد همکاری در بین دانش‌آموزان برابر 49/13± 33/104 و متوسط خودراهبری در بین دانش‌آموزان برابر 83/6± 96/51 بدست آمده است. میانگین منش اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی از منش اجتماعی بالایی برخوردار بودند. همچنین دو بعد از ابعاد منش اجتماعی نیز طبق آزمون t مذکور معنی‌دار بوده است و مدارس غیردولتی از وضعیت نسبتا بهتری برخوردار بودند. در نهایت می‌توان گفت که مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی توانایی بیشتری برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش دارند و سازگاری آنها با محیط‌های متغیر امروزی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image