پژوهشی

پژوهشی -مطالعه موردی

زمینه های اجتماعی-فرهنگی اقبال زنان به الگوهای نو دین‌داری(مطالعه موردی دوره‌ها و کلاس‌های عرفانی، موفقیت و یوگا در شهر تهران)

محمدتقی کرمی قهی؛ علی خانمحمدی؛ سمیرا نوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

https://doi.org/10.22067/social.2023.82155.1340

پژوهشی

بررسی جامعه شناختی تمایل مالکان به همکاری در برنامه نوسازی شهری در منطقه ثامن؛ مورد مطالعه: طبرسی غربی

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ دکتر حسین بهروان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

https://doi.org/10.22067/social.2024.44971