نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اهداف اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: اول، اولویت ‎بندی انواع عام شبکۀ ارتباطات و اطلاعات علمی از حیث اطلاع‎ رسانی در مورد فرصت ‎های شغلی بواسطۀ همکاری علمی با تماس ‎های اجتماعی در این شبکه ‎ها. دوم، تعیین اینکه عملکرد شبکۀ همکاری علمی دانشجویان جامعه‎ شناسی از حیث دسترسی به اطلاعات شغلی به‎کدامیک از این شبکه ‌ها شباهت دارد. نوشتار حاضر از حیث نظریه، روش و تکنیک مبتنی ‎بر رویکرد تحلیل شبکۀ اجتماعی است. جمعیت مطالعه شامل کلیۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ جامعه ‎شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (60 نفر) است. داده‎ ها از نوع رابطه‎ ای بود که بوسیلۀ پرسشنامۀ مولّدنام، گردآوری و با نرم‎ افزار R تحلیل شدند. یافته‎ های برآمده از توصیف شبکه نشان داد اعضا ترجیح می ‎دهند با کسانی ‎همکاری علمی داشته باشند که یا خودشان سرشناس ‎اند یا همکاران‎ شان و همچنین با کسانی‎که با ایشان همکار مشترک دارند. یافته‎ های حاصل از مدل‎ سازی شبکه‎ محور نشان داد شبکۀ جهان‎ کوچک از حیث اطلاع ‎رسانی در مورد فرصت ‎های شغلی بواسطۀ همکاری علمی با تماس‎ های اجتماعی بهترین عملکرد را داراست و شبکۀ منظم، شبکۀ تصادفی و شبکۀ بدون مقیاس به ترتیب در اولویت‎ های بعدی قرار می ‎گیرند. در عین حال، عملکرد شبکۀ همکاری‎ علمی دانشجویان جامعه‎ شناسی مانند شبکۀ بدون مقیاس، دو قطبی است. طبق نتایج، شبکۀ ارتباطات و اطلاعات علمی زمانی کارآمد است که نه تنها مولد دانش، بلکه مولد اطلاعات شغلی نیز باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image