نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اهداف اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: اول، اولویت ‎بندی انواع عام شبکۀ ارتباطات و اطلاعات علمی از حیث اطلاع‎ رسانی در مورد فرصت ‎های شغلی بواسطۀ همکاری علمی با تماس ‎های اجتماعی در این شبکه ‎ها. دوم، تعیین اینکه عملکرد شبکۀ همکاری علمی دانشجویان جامعه‎ شناسی از حیث دسترسی به اطلاعات شغلی به‎کدامیک از این شبکه ‌ها شباهت دارد. نوشتار حاضر از حیث نظریه، روش و تکنیک مبتنی ‎بر رویکرد تحلیل شبکۀ اجتماعی است. جمعیت مطالعه شامل کلیۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ جامعه ‎شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (60 نفر) است. داده‎ ها از نوع رابطه‎ ای بود که بوسیلۀ پرسشنامۀ مولّدنام، گردآوری و با نرم‎ افزار R تحلیل شدند. یافته‎ های برآمده از توصیف شبکه نشان داد اعضا ترجیح می ‎دهند با کسانی ‎همکاری علمی داشته باشند که یا خودشان سرشناس ‎اند یا همکاران‎ شان و همچنین با کسانی‎که با ایشان همکار مشترک دارند. یافته‎ های حاصل از مدل‎ سازی شبکه‎ محور نشان داد شبکۀ جهان‎ کوچک از حیث اطلاع ‎رسانی در مورد فرصت ‎های شغلی بواسطۀ همکاری علمی با تماس‎ های اجتماعی بهترین عملکرد را داراست و شبکۀ منظم، شبکۀ تصادفی و شبکۀ بدون مقیاس به ترتیب در اولویت‎ های بعدی قرار می ‎گیرند. در عین حال، عملکرد شبکۀ همکاری‎ علمی دانشجویان جامعه‎ شناسی مانند شبکۀ بدون مقیاس، دو قطبی است. طبق نتایج، شبکۀ ارتباطات و اطلاعات علمی زمانی کارآمد است که نه تنها مولد دانش، بلکه مولد اطلاعات شغلی نیز باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Network-based Job Search Modelling: Prioritizing Types of Scientific Communication and Information Networks Based on Access to Job Information

نویسندگان [English]

  • mahsa sadeghi nezhad 1
  • Mohsen Noghani 2
  • hossein akbari 1

1 ferdowsi university of mashhad

2 ferdowsi university of mashhad

چکیده [English]

The main purposes of the present research are: First, prioritize the general types of scientific communication and information networks in terms of informing about job opportunities through scientific collaboration with social contacts at various levels of knowledge diffusion. Second, determining the performance of the scientific collaboration network of sociology students in terms of access to job information to which these networks is similar. The present writing in terms of theory, method, and technique is based on the social network analysis approach. The study population includes all Graduate Students in the Sociology of Ferdowsi University of Mashhad (60 students). Data was relational and was collected by name generator questionnaire and was analyzed with R software. Findings from network description showed that members prefer to collaborate scientifically with whom they are popular themselves or with their colleagues, as well as those with whom they have common collaborators. Findings from network-based modeling showed that small-world network has the best performance in terms of informing about job opportunities through scientific collaboration with social contacts and respectively regular network, random network and scale-free network are placed in the next priorities. Yet, the performance of the scientific collaboration network of sociology students such as a scale-free network is bipolar. According to results, scientific communication and information network is considered to be efficient when it is not only a knowledge generator but also a provider of job information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Information
  • Social Contact
  • Scientific Collaboration
  • Scientific communication and information Network
  • Network-Based Modeling
CAPTCHA Image