نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی شهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

نوسازی منطقه ثامن مشهد با این که از بسیاری جهات واجد ویژگی های دیگر بافت های فرسوده است اما ویژگی های منحصر به فردی هم دارد که ارزش اقتصادی و معنوی آن است. تاریخ چه نوسازی در این منطقه فراز و نشیب های مختلفی را نشان می دهد اما آنچه روشن است جلب همکاری مالکان املاک موجود در این منطقه که طبق قاعده باید برندگان اصلی نوسازی باشند با دشواری های زیادی مواجه شده است. این مقاله ضمن بررسی ویژگی های نوسازی شهری، با به تکیه بر نقش اعتماد و همکاری سعی شده است تمایل مالکان به همکاری در چارچوب سه بعد توانمندی، منافع و اطلاعات تبیین شود. داده های کمی جمع آوری شده در بخشی از منطقه ثامن که طبرسی غربی نام دارد این چارچوب نظری را تایید می کند. یافته ها تایید می کنند که توانمندی کنشگر در تامین منافع خود به همراه ادراک او از منافعی که در انتظار اوست و همچنین اطلاعاتی که زمینه سار تمام برآورد های او از موقعیت هستند در کنار توضیح دهنده عدم تمایل مالکان به حضور در برنامه های مشارکتی هستند.

CAPTCHA Image