نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

جوانان به عنوان سرمایه‌های انسانی جامعه محسوب می‌شوند و شناخت وضعیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. ازدواج سفید از جمله مسائلی است که در یک دهه اخیر بین جوانان مشاهده می‌شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل جامعه شناختی دیدگاه جوانان نسبت به ازدواج سفید است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه‌ی آماری شامل جوانان 20 الی 35 ساله شهرستان سوسنگرد بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان و گرجی 384 نفر محاسبه شد و نمونه با شیوه‌ی خوشه‌ای چند مرحله‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته است . نتایج تحلیل چند متغیره پژوهش نشان داد که، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، دینداری و متغیرهای زمینه‌ای با متغیر نگرش به ازدواج سفید مرتبط بوده است، بطوری که هرچه سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی افراد بالاتر باشد، دارای نگرش مثبت‌تری نسبت به ازدواج سفید بودند. همچنین، بین میزان پایبندی به شعائر دینی و نگرش جوانان نسبت به ازدواج سفید رابطه معنادار و منفی وجود داشت و هرچه پایبندی افراد به اعتقادات و باورهای مذهبی بیشتر باشد، دارای نگرش منفی‌تری نسبت به ازدواج سفید بودند. متغیرها ی تحصیلات، جنسیت و وضعیت تأهل دارای رابطه-ی معنادار با نگرش به ازدواج سفید هستند؛ بطوری که پاسخگویان مرد، افراد مجرد و جوانان دارای مدارک تحصیلی بالاتر، دارای نگرش مثبت نسبت به ازدواج سفید بودند. نتایج معادلات ساختاری (PLS) نشان داد که در معادله‌ی رگرسیونی، 35/3 درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تببین گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological investigation of the factors affecting young people's attitude towards cohabitation

نویسنده [English]

  • BAHRAM NIKBAKHSH

1. Assistant Professor, Department of Sociology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

TheYoung people are considered as the human capital of the society and it is very important to know their situation cohabitation is one of the issues observed among young people in the last decade. The main goal of this research is sociological analysis of young people's view of cohabitation. The survey research method and the statistical population included young people aged 20 - 35 in Sosangard city. The sample size was calculated using Morgan and Georji's formula of 384 people and the sample was selected using a multi-stage cluster method according to the sample size. The researcher made a questionnaire as a data collection tool. The results of the multivariate analysis of the research showed that social capital, cultural capital, religiosity and background variables were related to the variable of attitude towards cohabitation, so that the higher the cultural and social capital of people, the more positive attitude they have towards They were white for marriage. Also, there was a significant and negative relationship between the level of adherence to religious rites and young people's attitude towards cohabitation, and the more people adhere to religious beliefs and beliefs, the more negative they had towards cohabitation. The variables of education, gender and marital status have a significant relationship with the attitude towards cohabitation; Male respondents, single people and young people with higher educational qualifications had a positive attitude towards cohabitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cohabitation
  • youth
  • cultural and social capital
  • religiosity
  • attitude
CAPTCHA Image