نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

جوانان به عنوان سرمایه‌های انسانی جامعه محسوب می‌شوند و شناخت وضعیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. ازدواج سفید از جمله مسائلی است که در یک دهه اخیر بین جوانان مشاهده می‌شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل جامعه شناختی دیدگاه جوانان نسبت به ازدواج سفید است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه‌ی آماری شامل جوانان 20 الی 35 ساله شهرستان سوسنگرد بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان و گرجی 384 نفر محاسبه شد و نمونه با شیوه‌ی خوشه‌ای چند مرحله‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته است . نتایج تحلیل چند متغیره پژوهش نشان داد که، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، دینداری و متغیرهای زمینه‌ای با متغیر نگرش به ازدواج سفید مرتبط بوده است، بطوری که هرچه سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی افراد بالاتر باشد، دارای نگرش مثبت‌تری نسبت به ازدواج سفید بودند. همچنین، بین میزان پایبندی به شعائر دینی و نگرش جوانان نسبت به ازدواج سفید رابطه معنادار و منفی وجود داشت و هرچه پایبندی افراد به اعتقادات و باورهای مذهبی بیشتر باشد، دارای نگرش منفی‌تری نسبت به ازدواج سفید بودند. متغیرها ی تحصیلات، جنسیت و وضعیت تأهل دارای رابطه-ی معنادار با نگرش به ازدواج سفید هستند؛ بطوری که پاسخگویان مرد، افراد مجرد و جوانان دارای مدارک تحصیلی بالاتر، دارای نگرش مثبت نسبت به ازدواج سفید بودند. نتایج معادلات ساختاری (PLS) نشان داد که در معادله‌ی رگرسیونی، 35/3 درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تببین گردید.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image