نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه یاسوج، یاسوج. ایران

2 دانش آموخته جامعه شناسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، ایران

4 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران

چکیده

گسترش روز افزون استفاده از شبکه های مجازی بر ابعاد مختلف زندگی انسان ها تاثیرات مختلفی داشته است. یکی از مهمترین عرصه هایی که لازم می نماید اثرات این فضا بر آن بررسی شوند حوزه روابط اجتماعی انسان‌هاست. هدف از انجام این تحقیق تبیین جامعه‌شناختی تأثیر فضای مجازی بر بی-تفاوتی اجتماعی می‌باشد. این تحقیق با روش کمی و به شیوه پیمایشی انجام‌شده است در این تحقیق 375 نفر دانشجو از بین 5385 نفر دانشجوی دانشگاه یاسوج به‌عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که با توجه به محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید19 به‌صورت آنلاین جمع‌آوری شدند. یافته‌ها نشان دادند میانگین بی‌تفاوتی دانشجویان به میزان(103.95) پایینتر از سطح میانگین طیف به میزان(111) هست. همچنین صرف استفاده و گذران زمان در شبکه‌های اجتماعی تاثیری بر بی تفاوتی دانشجویان ندارد بلکه نحوه استفاده از این فضا بر میزان بی تفاوتی موثر هست. آزمون فرضیه‌های تحقیق همچنین نشان دادند میزان بی‌تفاوتی اجتماعی در بین زنان و شاغلین کمتر از مردان و دانشجویان بیکار هست. با توجه به نتایج معادله رگرسیونی 25درصد از تغییرات بی‌تفاوتی اجتماعی ناشی از دو متغیر مشارکت فعال در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مصرف رسانه‌ای است. بر اساس مقادیر ضرایب بتا می‌توان گفت که متغیر مشارکت در استفاده از شبکه‌های اجتماعی با بتای 450/0 بیشترین تأثیر را بر بی‌تفاوتی اجتماعی در سطح نمونه تحقیق دارد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image