نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم اجتماعی، فردوسی مشهد

3 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی شهد

چکیده

یکی از پرچالش‌ترین جنبه‌های مهاجرت، نسبت هویتی مهاجران با مقصد است که تکلیف پیوندهای هستی‌شناسانه مهاجر را روشن می‌سازد. چالش‌های هویتی مهاجران در مقصد از آن جهت اهمیت دارد که از یک‌سو می‌تواند به ادغام در جامعه مقصد کمک کند و از سوی دیگر می‌تواند به تعلیق ناتمام او بینجامد. موضوع بازگشت/عدم بازگشت نخبگان نیز بسیار مهم است چراکه بازگشت/عدم بازگشت مهاجران معیار روشنی بر توسعه‌یافتگی یک جامعه و دلایل آن بازنمای شرایط سازنده این وضعیت است. لذا، مسئله این مطالعه، واکاوی و تشریح فرایندی زمینه‌ها و شرایط مؤثر در مهاجرت، چالش‌های هویتی و پیامدهای آن در زمینه ادغام و تصمیم به بازگشت مهاجران است. هویت اجتماعی در مطالعه حاضر به‌مثابه پیوندهای سیالی است که مبتنی بر ارزیابی‌های زمینه‌مند نسبت به پدیده‌های اجتماعاً قابل ارزیابی و در فضایی مقایسه‌محور برساخته می‌شود، بر این اساس چالش‌های هویتی مهاجران در پارادایم تفسیری و با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای موردمطالعه قرار گرفته است.

نتایج نشان می‌دهد مهاجران ایرانی با نگاه به غرب به‌عنوان یک محیط مرجع به بازاندیشی در وضعیت جامعه مبدأ دست می‌زنند و به این واسطه دچار فک‌شدگی هویتی از میدان مبدأ می‌گردند. اما چالش‌های هویتی در مقصد می‌تواند به دو سرنوشت منتهی گردد؛ جامعه‌پذیری تناقض‌آمیز مضاعف و تعلیق ناتمام یا جامعه‌پذیری موفق. در حالت اخیر بازگشت مهاجران به مبدأ منتفی است، اما با تجربه تعلیق ناتمام، مهاجران یا به زندگی اقتصادی در مقصد ادامه می‌دهند و شرایط درمیان‌بودگی را تجربه می‌کنند، یا با تحت‌فشار پیوندهای اجتماعی خود در مبدأ و عدم توفیق در پیوندیابی در مقصد به مبدأ بازمی‌گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Irremediable Suspension; Sociological Analysis of the First Generation Iranian Migrants' Identifying Process in Scramble between Iran and Germany

نویسندگان [English]

  • Masoud Fattahzadeh 1
  • mahdi kermani 2
  • Ali Yousofi 3
  • Ahmadreza Asgharour Masouleh 4

1 Department of Social Sciences. Faculty of Humanities and Literature, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran

2 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Literature. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Literature. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Literature. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran

چکیده [English]

The migrants' identity challenges at the destination are important because the incomplete integration/suspension and their return/non-return is tied to establishing identity connection with the destination community. The purpose of this study is to analyze and describe the process of the contexts and conditions affecting migration, the migrants' identity challenge and its consequences on integration and the decision to return. In this study, social identity is seen as fluid connections based on contextual evaluations of socially measurable phenomena that are constructed in a comparative context. Accordingly, the identity challenges have been studied in the interpretive paradigm using grounded theory. The data obtained from 19 narrative interviews with Iranian migrants in Germany were analyzed using three-step coding technique in the Maxqda 2020 environment.

The results show that Iranian migrants looking at the West as a reference environment and accordingly rethink the status of the origin society then suffer from identity detachment from the origin. On the other side, the identity challenges at the destination can lead to two different destinies; Doubled paradoxical socialization and perpetual suspension at the destination or successful socialization. In the latter case, the return of migrants to the origin is ruled out, but with the experience of perpetual suspension, migrants either continue their economic life at the destination like a gear without a strong social bonds, or return to the origin under the pressure of their social bonds to the origin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rethinking
  • Social Identity
  • Migration to Germany
  • Integration
  • Return Migration
CAPTCHA Image