نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

امروزه بحث مشارکت‌اقتصادی زنان یکی از موضوعات مهم در جهان محسوب می‌شود، به طوری که در بسیاری از کشورها تلاش شده تا از طریق قانون‌گذاری و تدوین سیاست‌های اجرایی در این زمینه اقدام شود. هدف از انجام این پژوهش، احصاء و بررسی سیاست‌های موجود و اسناد بالادستی مرتبط با مشارکت زنان در عرصه اقتصاد و در بخش‌های مختلف حوزه وسیع اقتصاد اعم از اشتغال، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و... در ایران است. روش این پژوهش کیفی بوده و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شده‌ و در نهایت مفاهیم و مضامین از آن استخراج شده‌است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متون و اسناد بالادستی نظام است شامل 25 سند که به نوعی در آن، به موضوع زن و مشارکت‌اقتصادی زنان اشاره شده‌است. یافته‌های این پژوهش در مجموع در دو مضمون فراگیر دسته‌بندی شده‌است؛ مضمون اول«مشارکت زنان در ذیل قوانین و سیاستهای همه‌شمول»که خود شامل دو مضمون سازمان‌دهنده«تامین حقوق‌انسانی»و«گسترش عدالت‌اجتماعی» است و مضمون دوم تحت عنوان«مشارکت زنان در قوانین و سیاستهای مختص به آنها»، که شامل سه مضمون سازمان‌دهنده‌ی «فراهم‌نمودن امکان مشارکت‌اقتصادی زنان»،«حمایت از تداوم مشارکت و تقویت جایگاه زنان»و«رفع موانع مشارکت اقتصادی»است. در مجموع یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، اگرچه در قوانین و سیاست‌های موجود توجه ویژه‌ای به موضوع زن شده و در برخی قوانین و برنامه‌ها به مسئله مشارکت‌اقتصادی زنان پرداخته شده، با این حال چالش‌ها و موانع بسیاری در خصوص مشارکت زنان وجود دارد که موجب شده در عمل قوانین و سیاست‌ها اجرا نشده و بحث مشارکت‌اقتصادی زنان همچنان چالش برانگیز باقی‌بماند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image