نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اراک

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مطالعه کیفی آسیب های فضای مجازی در دانش آموزان متوسطه اول شهر بوده است. برای تحقق این هدف از روش‌ کیفی استفاده شد. داده‌های این مطالعه از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری شده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. با کمک نمونه‌گیری هدفمند و با معیار اشباع نظری با 14 نفر از دانش آموزان متوسطه اول شهر اراک مصاحبه گردید و نهایتاً داده‌های گردآوری شده در قالب دو مضمون کلان و 8 مضمون سازمان دهنده، کدگذاری و تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که شش دسته‌ی کلی آسیب‌های خانوادگی، آسیب‌های تحصیلی، آسیب‌های اجتماعی، آسیب های روانی، آسیب های مذهبی و آسیب های جسمی را می‌توان به عنوان آسیب‌های فضای مجازی دانش‌آموزان در نظر گرفت. دو دسته‌ی دلایل خانوادگی (خانواده گسسته و پریشان و سوء مدیریت و نظارت) و اجتماعی (فقدان سواد رسانه ای، فشارهای هنجاری و گذران اوقات فراغت) به عنوان مهم‌ترین دلایل ایجاد آسیب های فضای مجازی مطرح شدند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image