هدف و چشم انداز نشریه

 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با محوریت علم جامعه شناسی و حوزه های مرتبط ، پذیرای مقالات اصیل و ناب می باشد که از طریق پژوهش منظم و تجربی به نوآوری های نظری ،مفهومی و روش شناختی منجر می شوند . در این راستا ،هیات تحریریه مجله برای پذیرش و چاپ مقاله محورهای زیر را ملاک قرار می دهد و لازم است نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله آنها را مد نظر داشته باشند :
• ایده های نو و بدیع در باب فرایندها، زمینه ها و پیامدهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی (با محوریت جامعه شناسی اقتصادی و توسعه).
• نقد ، بسط ، تعمیق و تلفیق نظریه های جامعه شناسی در پرتو داده های تجربی.
• بکارگیری، نقد و بسط روش های نوین پژوهش با تاکید برنوآوری های تکنیکی و روش شناسانه و ترجیحا استفاده از تحلیل های چند سطحی و ترکیبی( استفاده توامان از روش های کمی و کیفی ).
• نگاه و تحلیل بینارشته ای واهتمام به هم افزایی اجتماع علمی با بکارگیری داشته های نظری ، مفهومی و روش شناختی حوزه هایی همچون اقتصاد ، علوم سیاسی ، تاریخ ، روان شناسی اجتماعی ، علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط با محوریت تحلیل جامعه شناختی.
• نقد روشمند کتابها و مقالات منتشر شده درحوزه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه.

مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد به انتشار مقالاتی می پردازد که مبتنی بر پژوهش در حوزه های مختلف جامعه شناسی باشند. هدف از انتشار آن گسترش دانش علوم اجتماعی در کشور و تحلیل مسائل روز جامعه ایران و کمک به گسترش تسهیلات تکمیلی می باشد.

حوزه و تخصص نشریه:

- جامعه شناسی

- جامعه شناسی توسعه

- جامعه شناسی اقتصادی