هدف و چشم انداز نشریه

دو فصلنامه علوم اجتماعی با محوریت علم جامعه شناسی و حوزه های مرتبط ، پذیرای مقالات اصیل و ناب می باشد که از طریق پژوهش منظم و تجربی به نوآوری های نظری ،مفهومی و روش شناختی منجر می شوند . در این راستا ،هیات تحریریه مجله برای پذیرش و چاپ مقاله محورهای زیر را ملاک قرار می دهد و لازم است نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله آنها را مد نظر داشته باشند :
• ایده های نو و بدیع در باب فرایندها، زمینه ها و پیامدهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی (با محوریت جامعه شناسی اقتصادی و توسعه).
• نقد ، بسط ، تعمیق و تلفیق نظریه های جامعه شناسی در پرتو داده های تجربی.
• بکارگیری، نقد و بسط روش های نوین پژوهش با تاکید برنوآوری های تکنیکی و روش شناسانه و ترجیحا استفاده از تحلیل های چند سطحی و ترکیبی( استفاده توامان از روش های کمی و کیفی ).
• نگاه و تحلیل بینارشته ای واهتمام به هم افزایی اجتماع علمی با بکارگیری داشته های نظری ، مفهومی و روش شناختی حوزه هایی همچون اقتصاد ، علوم سیاسی ، تاریخ ، روان شناسی اجتماعی ، علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط با محوریت تحلیل جامعه شناختی.
• نقد روشمند کتابها و مقالات منتشر شده درحوزه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه.