حوزه و تخصص نشریه

 نشریه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد مقاله‌های مستخرج از نتایج مطالعاتی را که به‌صورت میدانی (کمی، کیفی و ترکیبی)، نظری، مروری، تطبیقی-تاریخی انجام می شود و در زمینه علوم اجتماعی، جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی توسعه و توسعه پایدار باشند؛ همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته و توسعه و رشد اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید. مقالاتی که جنبه کاربردی آن‌ها بارز بوده و یا مرتبط با سیاست های اجتماعی و رفاهی باشد که به رشد و توسعه اقتصادی و توسعه پایدار کمک نمایند در رأس توجه هیأت تحریریه این نشریه می‌باشند. برخی از موضوعات اصلی به شرح زیر می‌باشد:

 • جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
 • توسعه و رشد اقتصادی
 • تحقیق در تاریخ اقتصاد و پدیده های جامعه شناختی
 •  اقتصاد رفاه و رفاه اجتماعی
 • نابرابری اجتماعی و اقتصادی
 • فقر و گروه های محروم
 • مسائل اجتماعی-اقتصادی و نهادی در مدیریت محیط زیست،
 • جامعه شناسی سلامت
 • سیاست و اقتصاد سیاسی

هدف و چشم انداز نشریه

 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با محوریت علم جامعه شناسی و با تاکید بر جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، پذیرای مقالات اصیل و ناب می باشد که از طریق پژوهش منظم و تجربی به نوآوری های نظری، مفهومی و روش شناختی منجر می شوند. در این راستا، هیات تحریریه نشریه برای پذیرش و چاپ مقاله محورهای زیر را ملاک قرار می دهد و لازم است نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله آنها را مد نظر داشته باشند :
• ایده های نو و بدیع در باب فرایندها، زمینه ها و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی

 • نقد، بسط، تعمیق و تلفیق نظریه های جامعه شناسی در پرتو داده های میدانی و تجربی
 • بکارگیری، نقد و بسط روش های نوین پژوهش با تاکید برنوآوری های تکنیکی و روش شناسانه و ترجیحا استفاده از تحلیل های چند سطحی و ترکیبی(استفاده توامان از روش های کمی، کیفی و ترکیبی)
 • نگاه و تحلیل بینارشته ای و اهتمام به هم افزایی اجتماع علمی با بکارگیری داشته های نظری، مفهومی و روش شناختی حوزه هایی همچون اقتصاد، علوم سیاسی، تاریخ و سایر رشته های مرتبط با محوریت تحلیل جامعه شناختی.
 • نقد روشمند کتابها و مقالات منتشر شده درحوزه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه.