نوع مقاله : پژوهشی- مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

3 پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات علوم اجتماعی دین پاریس، فرانسه

چکیده

تغییرات شتابان جامعه مدرن و تسلط انگیزه‌های سودمدارانه به نگرانی‌های پیرامون از دست‌رفتن اصالت و تقدس امرمقدس دامن زده است. کالایی‌شدن امر مقدس در ایران حوزه‌ای بکر و ناشناخته بوده و بررسی آن هم در سطح ساختاری و هم در سطح تجربه فردی می‌تواند به رفع خلاء های مفهومی و نظری آن کمک کند. هدف نوشتار حاضر بررسی نظام‌مند تعاریف و نشانه‌های کالایی‌شدن امر مقدس در حوزه زیارت از خلال تحقیقات علمی می باشد. این تحقیق از نوع مطالعات ثانویه بوده و با روش مرور نظام‌مند یا سیستماتیک انجام شده است. یافته‌های این مقاله، از گستردگی جغرافیایی، جلوه‌های متعدد و تنوع روشی تحقیقات مذکور درباره موضوع کالایی شدن امر قدسی حکایت دارد. این پژوهش بر مبنای تحقیقات مذکور، نشانه‌های کالایی-شدن را در شش بعد تعریف و طبقه‌بندی می کند که عبارتند از:‌ پولی‌شدن، نمایشی شدن، تسری یافتن، بوروکراتیزه شدن، دیجیتالی‌شدن و ایدئولوژیک شدن. مرورنظام‌مند تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که کالایی‌شدن امرمقدس، دارای وجوه اقتصادی و غیراقتصادی بوده و این دگردیسی بیشتر در قالب فضا و اشیا مذهبی منعکس می شود. با اینحال این تحقیقات چگونگی کالایی‌شدن تجربه زیارت در میان زائران (در قالب اعمال و اجرای مناسک و ارتباط با امر قدسی) و چگونگی همراهی آن با تغییرات سطح کلان و میانه را چندان مورد توجه قرار نداده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection on the signs of commodification of the sacred (With the emphasis on pilgrimage)

نویسندگان [English]

  • Zahra Bostan 1
  • Ali Yousofi 2
  • sepideh .parsapajouh 3

1 Phd candidate ferdowsi university

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

3 Senior Researcher at the Center for the Study of Social Sciences in Paris, France

چکیده [English]

The rapid changes in modern society and the dominance of utilitarian motives have raised concerns about the loss of the sanctity and authenticity of the sacred. However, the commodification of the sacred in Iran is a virgin and unknown field, and examining it both at the structural level and at the level of individual experience can help to solve its conceptual and theoretical gaps. The purpose of this article is to systematically examine the definitions and signs of the commodification of the sacred in the field of pilgrimage through scientific research. This research is a type of secondary studies and has been done with a systematic review method. The findings of this article indicate the geographical extent, multiple manifestations, and methodological diversity of the aforementioned research on the subject of the commodification of sacred things. Based on the aforementioned research, this research defines and classifies the signs of commodification in six dimensions, which are: monetization, dramatization, proliferation, bureaucratization, digitization, and ideologization. A systematic review of the conducted research shows that the commodification of the sacred has economic and non-economic aspects and this transformation is mostly reflected in the form of space and religious objects. However, These researches have not paid much attention to the commodification of the pilgrimage experience among pilgrims (in the form of performing and performing rituals and connection with the sacred matter) and how it is accompanied by macro and medium-level changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commodification
  • sacred
  • secularization
  • pilgrimage
  • systematic review
CAPTCHA Image