نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

امروزه یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی پنهان، مسئله خشونت جنسی علیه زنان است، که توسط همسران بر آنان اعمال می شود. خشونت جنسی بطور کلی بر روح و روان زنان تاثیرات مخربی داشته و مانع رشد و شکوفایی این قشر آینده ساز شده و موجبات احساس عدم امنیت در بین زنان را فراهم می آورد. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خشونت جنسی در بین زنان متاهل شهر قزوین انجام شده است. روش تحقیق پژوهش، از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر قزوین می باشد که از میان آنان تعداد 383 نفر از طریق فرمول آماری کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای جهت گردآوری اطلاعات لازم انتخاب شدند. نرم افزار مورد نیاز نیز جهت تجریه و تحلیل داده ها، نرم افزار SPSS می باشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که رابطه خطی بین مولفه های سرمایه اجتماعی شامل تعهد اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی با دو مولفه خشونت جنسی (خشونت فیزیکی و خشونت روانی) با اطمینان 99 درصد و در سطح معناداری کوچکتر از 01/0 به تایید رسید. نوع تمامی روابط مذکور، منفی و معکوس می باشد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند متغیره حاکی از آن است که متغیرهای حاضر در مدل رگرسیونی توانسه اند 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته خشونت جنسی علیه زنان را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image