نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

چکیده

تحقیق حاضر رابطه طرد اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی در ترک اعتیاد زنان و دختران معتاد را بررسی می کند. روش تحقیق کمی و جامعه آماری کلیه زنان و دختران معتاد در استان خراسان رضوی می باشند. نمونه گیری از مراکز نگهداری معتادان زن و انجمن معتادان گمنام انجام شده است. حجم نمونه 354 نفر بر اساس فرمول کوکران بدست آمد. شیوه نمونه گیری به شکل تصادفی از روی لیستهای موجود انجام شد. یافته های جدول همبستگی نشان می دهد توانمندی کارآفرینی با طرد اجتماعی رابطه معکوس دارد. و با افزایش میزان طرد اجتماعی توانمندی کارآفرینی در بین زنان و دختران معتاد کاهش می یابد. در تحلیل رگرسیون به عنوان مدل نهایی متغیرهایی که در شاخص طرد اجتماعی به طور همزمان باعث کاهش توانمندی کارآفرینی اجتماعی می شوند شامل توهین شنیدن به خاطر اعتیاد، طعنه شنیدن به خاطر اعتیاد، کم شدن معاشرت، از دست دادن شغل و قطع رابطه اجتماعی به دلیل اعتیاد می باشند.در نتیجه گیری ظرفیتهای کارآفرینی اجتماعی بر اساس شاخص طرد اجتماعی شامل ایجاد شبکه های اجتماعی مرتبط با کارآفرینی برای گروههای خاص(زنان و دختران معتاد) با کاهش تاثیرات طرد و انزوای اجتماعی به ترک اعتیاد آنها کمک می کند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image