نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

چکیده

تحقیق حاضر رابطه طرد اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی در ترک اعتیاد زنان و دختران معتاد را بررسی می کند. روش تحقیق کمی و جامعه آماری کلیه زنان و دختران معتاد در استان خراسان رضوی می باشند. نمونه گیری از مراکز نگهداری معتادان زن و انجمن معتادان گمنام انجام شده است. حجم نمونه 354 نفر بر اساس فرمول کوکران بدست آمد. شیوه نمونه گیری به شکل تصادفی از روی لیستهای موجود انجام شد. یافته های جدول همبستگی نشان می دهد توانمندی کارآفرینی با طرد اجتماعی رابطه معکوس دارد. و با افزایش میزان طرد اجتماعی توانمندی کارآفرینی در بین زنان و دختران معتاد کاهش می یابد. در تحلیل رگرسیون به عنوان مدل نهایی متغیرهایی که در شاخص طرد اجتماعی به طور همزمان باعث کاهش توانمندی کارآفرینی اجتماعی می شوند شامل توهین شنیدن به خاطر اعتیاد، طعنه شنیدن به خاطر اعتیاد، کم شدن معاشرت، از دست دادن شغل و قطع رابطه اجتماعی به دلیل اعتیاد می باشند.در نتیجه گیری ظرفیتهای کارآفرینی اجتماعی بر اساس شاخص طرد اجتماعی شامل ایجاد شبکه های اجتماعی مرتبط با کارآفرینی برای گروههای خاص(زنان و دختران معتاد) با کاهش تاثیرات طرد و انزوای اجتماعی به ترک اعتیاد آنها کمک می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the relationship between social rejaction and social entrepreneurship capacities in quitting addiction of addicted women and girls

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Majdi 1
  • seyed alireza anvari 2

2 PhD in Economic Sociology and Development, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction

According to global statistics, addiction in women creates more dangerous side effects than men. severe drug dependence among women is much sooner and for this reason cure for it is Harder and complications and their complications and physical, sychological and social injuries is also more. it can be said with the rapid growth of addiction among women it's formed new issues in society gradually and

with the increasing entry of women into the social arena there is the possibility feminization of addiction in the future. one of the most important consequences of women's addiction is social rejection that causes the spread of abuse among women. Entrepreneurship is Effective economic and social activity that prevents the isolation and exclusion of women and it helps to prevent and recur addiction. but there are many problems in the field of women entrepreneurship that causes their tendency is low to be active in this field. for this reason, pay attention to the capacities of social entrepreneurship it will be effective to help solve the problem of addiction. although social entrepreneurship programs are relatively new and more in the field of poverty alleviation but they have extensive capacity to solve other social problems such as addiction. thus the present research done aiming to identify the relationship between social rejection and social entrepreneurship capacities in addiction prevention among addicted women and girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Addiction
  • Social Entrepreneurship
  • Social rejection
  • Addicted Women and Girls
  • Khorasan Razavi
CAPTCHA Image