نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه جوامع مختلف با جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای از مهاجران و تازه‌واردان روبرو هستند که این گسترش مهاجرت‌ها، بیش از پیش بر اهمیت موضوع ادغام اجتماعی مهاجران افزوده است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی شرایط و راهبردهای ادغام اجتماعی مطلوب مهاجران است. تحقیق حاضر به روش کیفی انجام شده است. داده‌های این مطالعه از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری شده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. با کمک نمونه‌گیری هدفمند و با معیار اشباع نظری با 28 نفر از مهاجران در شهر مشهد مصاحبه گردید و نهایتاً داده‌های گردآوری شده در قالب دو مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی، کدگذاری و تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که شرایط بروز ادغام اجتماعی مطلوب شامل شرایط زمینه‌ای (با مضامین فضای مذهبی دلخواه، دسترسی به امکانات تفریحی، امکانات مناسب آموزشی و ارزش‌های اخلاقی مطلوب مشهد)، شرایط علی (با مضامین نبود نگاه تبعیض آمیز، تسهیل شرایط زندگی در مشهد، گمنامی، احساس استقلال و دسترسی به مشارکت در جامعه مشهد) و شرایط مداخله‌گر (با مضامین ارزش‌های اخلاقی نامطلوب مبدا، تعصبات قومی-مذهبی مبدا و تبعیض‌های جنسیتی در مبدا) می‌شود. مواردی مثل شبکه سازی، سازگاری مطلوب اجتماعی، مهارت‌های روانشناختی رشد محور و حمایت محوری از جمله راهبردهای مهاجران به ادغام اجتماعی مطلوب در شهر مشهد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conditions and strategies for social integration of immigrants (case study of immigrants in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Maryam Sohrabi 1
  • Hossein Akbari 2
  • Gholamreza Sedigh ouraee 3
  • Rasoul Sadeghi 4

1 University of Mazanadaran

2 Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

4 Department of Demography, University of Tehran

چکیده [English]

Today, different societies are facing a considerable population of immigrants and new arrivals, and this expansion of immigration has increased the importance of social integration of immigrants. The purpose of this research is to identify the conditions and strategies for social integration of immigrants. The present research was conducted using a qualitative method. The data of this study was collected through semi-structured interviews and thematic analysis method was used to analyze the data. With the help of purposeful sampling and theoretical saturation criterion, 28 immigrants were interviewed in Mashhad city and finally, the collected data were coded and analyzed in the form of two main themes and 11 sub-themes. The results show that the conditions of favorable social integration include background conditions (with themes of desired religious atmosphere, access to recreational facilities, suitable educational facilities and desirable moral values of Mashhad), causal conditions (with themes of lack of discriminatory views, Facilitating living conditions in Mashhad, anonymity, feeling of independence and access to participation in Mashhad society) and interfering conditions (with themes of undesirable moral values, ethnic-religious prejudices and gender discriminations). Things like networking, optimal social adaptation, growth-oriented psychological skills, and oriented support are among the strategies of immigrants for optimal social integration in the city of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • desirable social integration
  • push-and-pull
  • social capital
  • immigrants of Mashhad
CAPTCHA Image