نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه جوامع مختلف با جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای از مهاجران و تازه‌واردان روبرو هستند که این گسترش مهاجرت‌ها، بیش از پیش بر اهمیت موضوع ادغام اجتماعی مهاجران افزوده است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی شرایط و راهبردهای ادغام اجتماعی مطلوب مهاجران است. تحقیق حاضر به روش کیفی انجام شده است. داده‌های این مطالعه از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری شده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. با کمک نمونه‌گیری هدفمند و با معیار اشباع نظری با 28 نفر از مهاجران در شهر مشهد مصاحبه گردید و نهایتاً داده‌های گردآوری شده در قالب دو مضمون اصلی و 11 مضمون فرعی، کدگذاری و تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که شرایط بروز ادغام اجتماعی مطلوب شامل شرایط زمینه‌ای (با مضامین فضای مذهبی دلخواه، دسترسی به امکانات تفریحی، امکانات مناسب آموزشی و ارزش‌های اخلاقی مطلوب مشهد)، شرایط علی (با مضامین نبود نگاه تبعیض آمیز، تسهیل شرایط زندگی در مشهد، گمنامی، احساس استقلال و دسترسی به مشارکت در جامعه مشهد) و شرایط مداخله‌گر (با مضامین ارزش‌های اخلاقی نامطلوب مبدا، تعصبات قومی-مذهبی مبدا و تبعیض‌های جنسیتی در مبدا) می‌شود. مواردی مثل شبکه سازی، سازگاری مطلوب اجتماعی، مهارت‌های روانشناختی رشد محور و حمایت محوری از جمله راهبردهای مهاجران به ادغام اجتماعی مطلوب در شهر مشهد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image