نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مردم شناسی، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 مربی جامعه شناسی و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.

چکیده

شناسایی آسیب‌هایی سبک زندگی مددجویان و ارائه راهکارهایی برای کاهش آنها مهمترین هدف پژوهش حاضر بوده است. برای تحقق این هدف، از تحلیل روایت مددجویان سازمان بهزیستی و کارشناسان مددکاری مصاحبه به عمل آمد. یافته‌ها حاکی از آن است که آسیب‌های جسمی به عنوان زمینه‌ی آسیب‌ها، زندگی و سبک زندگی مددجویان را تحت تاثیر قرار داده است. مددجویان با آسیب‌های جدی روانی از جمله فشار روانی، استرس، افسردگی، تنهایی، خودکشی، کاهش اعتماد به نفس مواجه شوند و این امر سبک زندگی‌شان را تحت شعاع قرار داده است. به موازات آن نیز آسیب‌های اجتماعی و کمبود مهارت‌های مواجه با آنها و همچنین مسائل فرهنگی و ذیل آن فقر فرهنگی خانواده‌ها وجود دارد که سطحی از ناپایداری اجتماعی و فرهنگی را برای آنها رقم زده است. عدم کفاف مستمری بهزیستی و نبود شغل مهمترین مقولات استخراج‌شده‌ در بحث اقتصاد بود. مددجویان بر ضعف نهادی و عملکردی نهاد بهزیستی اذعان نمودند. نتایج حاکی از سبک زندگی ناپایدار در سطح اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که در این راستا، راهکارهایی برای ارتقای سبک زندگی و کاهش آسیب‌های از جمله مشاوره و آموزش، هماهنگی و همکاری نهادها، ایجاد اشتغال، افزایش مستمری و بازنمایی مثبت از سبک زندگی مددجویان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image