تاریخچه نشریه

مجله ازسال 1383 آغاز به کارکرد و درتاریخ 1388/3/23  طی نامه شماره پرونده 3/11/543 درنشست کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از اولین شماره رتبه علمی -پژوهشی دریافت نموده است.

حوزه و تخصص نشریه

- جامعه شناسی

- جامعه شناسی توسعه

- جامعه شناسی اقتصادی