مدیر مسئول


دکتر حسین بهروان استاد گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه‌شناسی‌

سردبیر


دکتر حسین بهروان استاد گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه‌شناسی‌

مدیر داخلی


دکتر حسین میرزائی استادیارگروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه‌شناسی‌

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه گلابی استاد گروه علوم اجتماعی،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی،دانشگاه تبریز

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدتقی شیخی استاد گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،دانشگاه الزهرا

جامعه‌شناسی‌

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا جمشیدیها استاد گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی‌

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی یوسفی دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه‌شناسی‌

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور وثوقی استاد بازنشسته گروه جامعه شناسی،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر رامپور صدرنبوی استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

علوم اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یعقوب فروتن دانشیار گروه علوم اجتماعی پژوهشگری،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

جمعیت شناسی

  • y.foroutanumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمد سیّدمیرزائی استاد بازنشسته گروه علوم ‫اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی

استاد گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، دانشکده ادبیات , علوم انسانی و اجتماعی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

جمعیت شناسی

  • mirzaeesmyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالعلی لهسایی زاده استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی،دانشگاه شیراز

جامعه‌شناسی‌

  • lahsaiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Rafal Smoczynski Member of Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Poland

sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمود صدری دانشگاه تگزاس

کارشناس نشریه


زهرا بنی اسد *

  • zbaniasad98gmail.com
  • 05138806724