نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مراکز خرید و بازارها از زمان های بسیار دور تا به امروز نقش بسیار اساسی در امورات زندگی مردم و در شهرها داشته‌اند به طوری‌که برخلاف گذشته، با توجه به گستردگی مراکز خرید و پاساژها، جنبه اقتصادی مراکز خرید بیشتر نمود پیدا کرده است. هدف از تحقیق فهم و توصیف مطالعه تغییرات شکلی و محتوایی در سبک خرید و رفتاری مردم در پاساژهای کرج می‌باشد. راهبرد تحقیق در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، از روش نظریة زمینه ای استفاده شده است. با طرح سوالات هدف تحقیق در قالب پروتکل مصاحبه، با بیست نفر از شهروندان شهر کرج، گردآوری داده ها صورت گرفت. بعد از تدوین گزارش نویسی و تحلیل داده ها به صورت جداول کدباز، به مقولات فرعی‌ای رسیدیم سپس با بررسی این مقولات فرعی، در پی کشف مقولات اصلی برآمدیم. در نهایت با در کنار هم گذاشتن هسته های: "افزایش ترجیح خرید از پاساژ به دلیل افزایش فرهنگ پاساژگردی"، "افزایش مصرف فضای پاساژ به دلیل مطلوبیت آن"، "افزایش فرهنگ مصرف متظاهرانه در خرید مردم " به مقوله هسته نهایی یا ابر مقوله، " تغییرات شکلی و محتوایی سبک خرید" رسیدیم. سپس به طراحی مدل پارادایمی و تحلیل مکانیزم‌های آن پرداختیم.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image