پژوهشی

مدل‎ سازی ‎کاریابی شبکه ‎محور: اولویت بندی انواع شبکه‎ های ارتباطات و اطلاعات علمی برمبنای دسترسی به اطلاعات شغلی

مهسا صادقی نژاد؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حسین اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/social.2022.57229.0

پژوهشی- مروری

پژوهشی

پژوهشی -مطالعه موردی

زمینه های اجتماعی-فرهنگی اقبال زنان به الگوهای نو دین‌داری(مطالعه موردی دوره‌ها و کلاس‌های عرفانی، موفقیت و یوگا در شهر تهران)

محمدتقی کرمی قهی؛ علی خانمحمدی؛ سمیرا نوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

https://doi.org/10.22067/social.2023.82155.1340

پژوهشی

تأثیر کیفیت زندگی بر نگرش به شایستگی‌های دانش‌آموختگان از دیدگاه ذی‌نفعان (مورد پژوهش: کارفرمایان بخش خصوصی شهر مشهد)

موسی افضلیان سلامی؛ دکتر مسعود حاجی زاده میمندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

https://doi.org/10.22067/social.2024.85345.1448

بررسی جامعه شناختی تمایل مالکان به همکاری در برنامه نوسازی شهری در منطقه ثامن؛ مورد مطالعه: طبرسی غربی

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ دکتر حسین بهروان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

https://doi.org/10.22067/social.2024.44971

علمی - پژوهشی

پژوهشی

مقاله پژوهشی

علمی - پژوهشی

مقاله پژوهشی

تحلیل نحوه بازنمایی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بازی‌های رایانه‌ای بومی (به روش نشانه شناختی جان فیسک)

محمد رضا علی زاده؛ علیرضا اسماعیلی؛ شهرزاد بذرافشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/social.2024.84895.1444

علمی - پژوهشی

مقاله پژوهشی