نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

چکیده

یکی از موضوعات مهم در جغرافیای سیاسی، میزان مشارکت سیاسی اقوام مختلف یک کشور در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جهت ایجاد حس همبستگی ملی و یکپارچگی کشور می‌باشد. استان خوزستان با ترکیب قومی متنوع، طی دو انتخابات اخیر یعنی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1398 و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400، شاهد کاهش مشارکت سیاسی بوده به گونه‌ای که کمتر از نیمی از واجدین شرایط در دو انتخابات مذکور شرکت نموده‌اند. بنابراین هدف تحقیق حاضر واکاوی کیفی علل کاهش مشارکت سیاسی در استان خوزستان به روش تحلیل تماتیک بوده است. جامعه مورد مطالعه، نخبگان سیاسی استان خوزستان بودند که تعداد 18 نفر نمونه با روش‌های هدفمند و زنجیره‌ای انتخاب شدند و داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق، گردآوری شد. اعتبار تحقیق با استفاده از روش‌های اعتبار اعضا و مرور تحقیق، و پایایی نیز به روش توافق درون‌موضوعی حاصل گردید. یافته-های تحقیق نشان داد علل کاهش مشارکت سیاسی در استان خوزستان عبارتند از: 1)عوامل مردمی، 2)عوامل حاکمیتی، 3)عوامل نهادی، و 4)عوامل جانبی

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image