نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم سیاسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 حقوق عمومی، دانشگاه آزاد میبد، میبد، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش نگرش شهروندان اردکانی نسبت به مهاجران و تأثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش پیمایش برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل شهروندان بالای 20 سال شهر اردکان به تعداد 75721 نفر برآورد شده است. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از جدول لین تعداد 381 نفر به دست آمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌های آن از طریق پرسشنامه نیمه‌استاندارد گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، شهروندان بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و بهداشتی شهر اردکان را متأثر از مهاجران می‌دانند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین نگرش کلی شهروندان بومی اردکان نسبت به مهاجران و احساس امنیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. بین متغیرهای جمعیت‌شناختی مانند سن، تحصیلات و درآمد با نوع نگرش شهروندان نسبت به مهاجرین تفاوت معنادار وجود داشت. به طور کلی می‌توان از نتایج پژوهش این گونه استنباط کرد که نگرش عامه مردم اردکان بویژه میانسالان نسبت به مهاجران منفی است. از دیدگاه آنها حضور مهاجران سبب تزلزل ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی شده به گونه‌ای که آمار جرائم و آسیب‌های اجتماعی در این شهر در سال‌های اخیر سیر صعودی و نگران‌کننده‌ای داشته و احساس امنیت با خطر جدی مواجه شده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image