مدیر مسئول


دکتر حسین بهروان استاد
گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران

جامعه‌شناسی‌

سردبیر


دکتر حسین بهروان استاد
گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جامعه‌شناسی‌

مدیر داخلی


دکتر حسین میرزائی استادیار
گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جامعه‌شناسی‌

اعضای هیات تحریریه


دکتر فاطمه گلابی استاد
گروه علوم اجتماعی،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدتقی شیخی استاد
گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

جامعه‌شناسی‌

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا جمشیدیها استاد
گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران، تهران، ایران

جامعه‌شناسی‌

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی یوسفی دانشیار
گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جامعه‌شناسی‌

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور وثوقی استاد بازنشسته
گروه جامعه شناسی،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

استاد
گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر رامپور صدرنبوی استاد
گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علوم اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یعقوب فروتن دانشیار
گروه علوم اجتماعی پژوهشگری،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

جمعیت شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی دانشیار
گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمد سیّدمیرزائی استاد بازنشسته
گروه علوم ‫اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

استاد گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، دانشکده ادبیات , علوم انسانی و اجتماعی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

جمعیت شناسی

  • mirzaeesmyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالعلی لهسایی زاده استاد
گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی،دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

جامعه‌شناسی‌

اعضای هیات تحریریه


Rafal Smoczynski عضو موسسه ی فلسفه و جامعه شناسی آکادمی علوم لهستان

sociology

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود صدری استاد
گروه جامعه شناسی، دانشگاه تگزاس

جامعه شناسی

کارشناس نشریه


زهرا بنی اسد *

  • zbaniasad98gmail.com
  • 05138806724