نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه یاسوج، یاسوج. ایران

2 دانشگاه یاسوج

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

موضوع و هدف: بی تفاوتی اجتماعی از پدیده های شیوع یافته در چند دهه گذشته ایران هست. سوال این تحقیق این هست که نابرابری اجتماعی چه اثری می تواند بر این پدیده داشته باشد؟

روش: این پژوهش که به روش کمی و شیوه پیمایشی با ابزار پرسشنامه انجام شده است جامعه آماری پژوهش شهروندان بالای 15 سال شهر اهواز هستند که به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد380 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و Smart PLS تحلیل شده اند.

یافته ها: یافته های کمی پژوهش نشان می دهد میزان احساس نابرابری اجتماعی و نیز بی تفاوتی اجتماعی در بیشتر از سطح متوسط هست. میزان بی تفاوتی افراد بر حسب سن، جنسیت و قومیت تفاوت دارد و احساس نابرابری اجتماعی با اثر استانداردی برابر با 0.4 می تواند 16 درصد از واریانس بی تفاوتی اجتماعی افراد را تبیین کند.

نتیجه: با توجه به نتایج بدست آمده هر اندازه که افراد در جامعه احساس نمایند که مورد تبعیض واقع می شوند، از فرصت یکسانی با سایر افراد جامعه برخوردار نباشد دچار دلزدگی و سرخوردگی شده و انزوا و بی تفاوتی نسبت به جامعه را در پیش گرفته و این رفتار را به عنوان حقی مسلم و رفتاری شایسته تلقی خواهند کرد. شیوع چنین ذهنیت و رفتاری می تواند پیامدهای منفی در ابعاد مختلف برای نظام اجتماعی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image