نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه اراک

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت خدمات بر مشارکت ورزشی دانشجویان در اماکن ورزشی دانشگاه‌های شهر اراک بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های شهر اراک (18000 نفر) و نمونه به‌وسیله نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ی کیفیت خدمات چین لیو (2008)، رضایت‌مندی کرونین (2000) و تمایل حضور دانکن و گری (2002) استفاده گردید. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط نظرات متخصصان (12 نفر)، و روایی سازه با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. پایایی به‌وسیله آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها روش‌های آماری توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد و نمودار) و استنباطی(آزمون کولموگروف اسمیرنوف، کشیدگی و چولگی، آزمون تی تک‌نمونه‌ای، تحلیل عامل تأییدی و معادلات ساختاری) در نرم‌افزارهای SPSS16 و LISREL8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات اثر مستقیم و معناداری روی رضایت‌مندی (ضریب مسیر 75/0) و مشارکت در ورزش (ضریب مسیر 15/0) دانشجویان در اماکن ورزشی دانشگاه‌ها داشت؛ که اثر کیفیت خدمات روی رضایتمندی نسبت به مشارکت ورزشی بسیار قوی‌تر بود. همچنین نتایج نشان داد رضایتمندی نقش میانجی روی رابطه بین کیفیت خدمات و مشارکت ورزشی دانشجویان در اماکن ورزشی دانشگاه‌ها داشت (ضریب مسیر 75/0). بنابراین مدیران و مسئولان ورزش دانشجویی در دانشگاه‌ها باید با در نظر گرفتن نقش کیفیت خدمات در اماکن ورزشی تمام تلاش خود را برای بهبود ابعاد مختلف کیفیت خدمات انجام دهند تا رضایت دانشجویان را کسب نمایند و آنها را به حضور در اماکن ورزشی و مشارکت ورزشی در دانشگاه‌ها متمایل سازند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image