نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه بر اساس شاخص‌های تربیت سیاسی است. رویکرد پژوهش ترکیبی و روش مورد استفاده تحلیل محتوای کمی و کیفی بود. جامعه آماری پژوهش، کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول و نمونه نیز بر اساس سرشماری کل کتاب ها در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از چک‌لیست محقق‌ساخته استفاده شد و به‌منظور ارزیابی روایی شاخص‌ها از روایی محتوا (CVR) بر مبنای نظر متخصصان استفاده شد که نتیجه روایی محتوایی 98/ به‌دست آمد. همچنین پایایی داده‌ها با استفاده از ضریب توافق 94 درصد محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کمی از آمار توصیفی و به منظور آزمون تناسب توجه از آزمون خی‌دو استفاده شد. همچنین در بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد که درمجموع 31 بار به مؤلفه تربیت سیاسی توجه شده است که بالاترین فراوانی مربوط به شاخص «آگاهی و درک مسائل سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی با فراوانی 13 (1/41 درصد) و شاخص «حق تصمیم‌گیری افراد بر سرنوشت سیاسی خویش با فراوانی 10 (2/32 درصد) به ترتیب دارای بیشترین فراوانی و شاخص‌های «حق انتقاد به مسئولین»، «حق انتقاد از نهادهای اجتماعی»، «پاسخگویی نهادهای اجتماعی» و «معیار تشخیص و انتخاب اصلح در انتخابات» هرکدام با فراوانی 1 ( 3/3 درصد) کمترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. به شاخص‌های «اصلاح نهادهای اجتماعی» و «توجه به کثرت‌گرایی سیاسی» هیچ توجهی نشده است. نتایج آزمون خی‌دو نیز نشان داد که در پرداختن به مؤلفه‌های تربیت‌سیاسی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی متوسطه توازن مناسبی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the content of social studies textbooks based on the political education in the secondary school

نویسندگان [English]

  • Sirus Mansoori
  • zahra yahyaee

arak university

چکیده [English]

The purpose of this study is content analisis of high school social studies textbooks based on political education components. The research approach was quantitative-qualitative content analysis. The statistical population of the study was the textbooks of social studies of secondary school. To data collection, a researcher-made checklist was used and for validity of the indicators, content validity (CVR) was used, which resulted in a content validity of %98. Also, the reliability was calculated using the agreement coefficient of 94%. Descriptive statistics and Chi-square test were used to analyze data in a quantitative part. Thematic analysis was also used in the qualitative section. The results of the study showed that a total of 31 times the component of political education has been considered, the highest frequency is related to the index of "awareness and understanding of regional and international political issues" with a frequency of 13 (41.1%) and the index of "people's right to decide political destiny" With a frequency of 10 (32.2%) has the highest frequency and indicators of "right to criticize officials", "right to criticize social institutions", "accountability of social institutions" and "criteria for distinguishing and choosing the right in elections", respectively 1 (3.3%) have the lowest frequency. No attention has been paid to the indicators of "reform of social institutions" and "attention to political pluralism". The results of test also showed that there is no proper balance in dealing with the components of political education in high school social studies textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Social Studies Textbook
  • High School
  • Social Reconstruction
  • Political Education
CAPTCHA Image