نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه علوم اجتماعی- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی-دانشگاه تبریز-تبریز- ایران

3 گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تعیین کننده‌های اجتماعی رضایت از زندگی شهروندان 18 سال به بالای شهرستان خوی است. روش تحقیق،

پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل تمام شهروندان بالای 18 سال شهرستان خوی بوده که حجم نمونه طبق فرمول کوکران 398 نفر برآورد شد. برای تبیین مسئله از دیدگاه‌های روان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. آنومی در 5 بعد و احساس امنیت در 3 بعد مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس یافته های توصیفی تحقیق، میانگین رضایت از زندگی شهروندان برابر با 94/50 (بین 20 -84) ، آنومی برابر با 37/74( بین 32-152)، امنیت اجتماعی برابر با 14/66( بین 25-111 ) و امید به آینده برابر با 34/43 (بین 15-59) می باشد. بر طبق یافته های استنباطی، بین آنومی و میزان رضایت از زندگی (r=-0.623) رابطه منفی و بین امید به آینده (r=0.645) و امنیت اجتماعی (r=0.676) با میزان رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در بین ابعاد آنومی، آنومی سیاسی؛ و در بین ابعاد احساس امنیت ، امنیت روانی دارای بیشترین شدت رابطه با رضایت از زندگی بوده اند. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای امیدبه آینده، امینت اجتماعی و آنومی 0.692 درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین می‌کنند. نتیجه تحلیل مسیر حاکی از آن است که متغیر آنومی با ضریب تأثیر 0.617 مهم‌ترین و قوی‌ترین پیش‌بینی کننده تغییرات رضایت از زندگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of social determinants of life satisfaction among citizens

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Golabi 1
  • kamal koohi 2
  • Fatemeh Hajimohammadi 3

1 university of Tabriz

2 University of Tabriz

3 University of Tabriz

چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the social determinants of life satisfaction of citizens aged 18 and over in Khoy city. Research Methods was survey and data collection tool is a questionnaire. The statistical population includes all citizens over 18 years of age in Khoy city, and the sample size was estimated to be 398 people according to Cochran's formula. To explain the problem, the perspectives of psychology, social psychology, and sociology were used, and SPSS software was used to analyze the data. A standard questionnaire was used to measure the variables. Anomie is examined in 5 dimensions and sense of security in 3 dimensions. According to the descriptive findings of the research, the average life satisfaction of citizens equals 50.94 (between 20-84), anomie equals 74.37 (between 152-32), social security equals 66.14 (between 111-25). And hope for the future is equal to 34/43 (between 15-59).

According to inferential findings, there is a negative relationship between anomie and life satisfaction (r=-0.623), and there is a positive and significant relationship between hope for the future (r=0.645) and social security (r=0.676) and life satisfaction. . Among the dimensions of anomie, political anomie; And among the dimensions of the sense of security, psychological security has the strongest relationship with life satisfaction. The regression results showed that the variables of hope for the future, social security and anomie explain 0.692% of the variance of life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life satisfaction
  • social security
  • hope for the future
  • anomie
CAPTCHA Image