نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، پژوهشگری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه کشاورزی، واحد تربت‌جام دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌جام،، ایران

چکیده

اخلاق زیست محیطی نقشی تعیین کننده در تفکر و نگرش انسان‌ها در برابر محیط زیست دارد. این پژوهش علمی با هدف بررسی تاثیر روحیه‌ی دگرخواهی بر رفتارهای زیست محیطی با حضور سه متغیر میانجی آگاهی، دانش و نگرش زیست محیطی انجام شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی انتخاب شده‌اند. روش نمونه‌گیری متناسب با حجم بوده و ملاک ارزشیابی، روایی‌سازه، ‌همگرا و محتوا می‌باشد. بمنظور پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. پژوهش به روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته‌ است. از تمامی شاخص‌های بدست آمده این گونه استنباط می‌شود که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد افرادی که دارای روحیه‌ی دگرخواهی بیشتری هستند. هرگاه از دانش و آگاهی زیست محیطی بهره‌مند شوند. نگرش آنها تغییر یافته و رفتارهای زیست محیطی بیشتری نسبت به افرادی که کمتر دگرخواهند از خود نشان می‌دهند. علاوه بر آن نتایج نشان داد. روحیه‌ی دگرخواهی، رفتارهای زیست محیطی، نگرش و آگاهی به طور معناداری در گروه متاهلین بیشتر از مجردین بوده و در مورد متغیر دانش زیست محیطی تفاوت معناداری بین دو گروه نامبرده وجود ندارد. و همچنین، روحیه‌ی دگرخواهی، رفتارهای زیست محیطی، دانش، نگرش و آگاهی زیست محیطی در زنان بیشتر از مردان بوده است. و در نهایت گروه‌های تحصیلی نیز نشان می‌دهد، سطح تحصیلات بر روحیه‌ی دگرخواهی تاثیری نداشته ولی رفتارهای زیست محیطی، نگرش، آگاهی و دانش زیست محیطی با بالا رفتن سطح تحصیلات افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Altruism and its effect on environmental behaviors

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadrnabavi 1
  • Monire Mahdizade 2
  • Houman Honary 3

1 Assistant professor, Department of social sciences, Islamic Azad University, Mashhad branch, Mashhad, Iran,

2 Master's degree, social sciences, researcher, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Torbat Jam Branch of Islamic Azad University, Torbat Jam, Iran

چکیده [English]

Environmental ethics has a decisive role in people's thinking and attitude towards the environment. This scientific research was conducted with the aim of investigating the effect of altruism on environmental behaviors with the presence of three mediating variables of awareness, knowledge and environmental attitude. The research method is a survey type and the technique used is a questionnaire. The statistical population of people with university education was selected. The sampling method is proportional to the volume and the evaluation criterion is validity, convergent and content. Cronbach's alpha coefficient and composite reliability have been used for the reliability of the tool. The research has been analyzed by the method of structural equations. From all the obtained indicators, it can be concluded that the research model had a good fit. The findings show that people who are more altruistic. Whenever they benefit from environmental knowledge and awareness. Their attitudes have changed and they show more environmental behaviors than people who want to change less. The spirit of altruism, environmental behaviors, attitude and awareness are significantly higher in the married group than in the unmarried group, and there is no significant difference between the two mentioned groups in the environmental knowledge variable. Also, the spirit of altruism, environmental behaviors, knowledge, attitude and environmental awareness were more in women than in men. And finally, it also shows academic groups. The level of education has no effect on the spirit of altruism. But environmental behaviors, attitude, awareness and environmental knowledge increase with increasing education level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altruism
  • environmental behavior
  • environmental awareness
  • environmental knowledge
  • environmental attitude
CAPTCHA Image