نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

الگوی مصرف فعلی در جامعه ما با الگوی مصرف مطلوب از دیدگاه اسلامی فاصله دارد. این تحقیق با هدف اصلی فهم عوامل زمینه ساز فرهنگی در سبک زندگی ایرانی اسلامی انجام گردیده است. این تحقیق با استفاده از روش کیفی، تحلیل تماتیک و با انجام مصاحبه طراحی شد. روش‌شناسی این تحقیق از حیث نتیجه، جزء تحقیقات کاربردی توسعه‌ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش اجرای کار براساس روش کیفی انجام شده است. جامعه­ی مورد مطالعه در تحقیق حاضر شامل 17 نفر از خبرگان و کارشناسان متخصص در حوزه‌های مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و علوم ارتباطات (که عمدتاً) از استان اصفهان بوده است که با انجام هماهنگی‌های لازم، مصاحبه نیمه ساختار یافته با آنها انجام گرفت و از نمونه گیری هدفمند و به طور همزمان از روش گلوله برفی برای دسترسی راحت تر به نمونه های مورد نظر و از معیـار اشـباع نظـری بـرای تصمیم گیری در مورد تعداد نمونه مورد مطالعه برای انتخاب مشارکت کنندگان استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد، هشت مضمون اصلی به عنوان عوامل زمینه ساز فرهنگی مؤثر در سبک زندگی ایرانی اسلامی شامل: 1. دارایی‌های فرهنگی، 2. عوامل تعاملی، 3. مصادیق خانواده محور،4.  مصادیق دین محور، 5. عوامل محیطی، 6. عوامل فردی، 7. مصادیق فرهنگی، 8. مصادیق اخلاق اجتماعی به دست آمدند؛ که هر یک از مضامین اصلی، مضامین فرعی خاص خود را دارد. سبک زندگی ما در بسیاری از موارد از آداب و رسوم غیر اسلامی تاثیر می پذیرد و لذا ضروری به نظر می‌رسد که سیاستگذاران و برنامه ریزان فرهنگی، تمرکز جدی در سبک زندگی اسلامی، به ویژه بر نسل جوان و کودکان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying cultural factors affecting the Iranian Islamic lifestyle

نویسندگان [English]

  • Omid Ghanbari 1
  • Siamak Korang Beheshti 2
  • Ali Rashidpoor 3

1 PhD student in Cultural Affairs Management and Planning, Department of cultural Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Department of cultural Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of cultural Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the effective cultural factors in the Iranian Islamic lifestyle by a qualitative method.

The methodology of this research is part of applied-developmental research in terms of result, exploratory research in terms of purpose and qualitative in terms of method of work execution. The necessary data were collected through baseline theory analysis and interviews, and open, selective, and pivotal coding was performed, and a research paradigm model was designed.

The statistical population of the study includes 15 experts and specialists in the fields of management and planning of cultural affairs and communication sciences (according to the characteristics between the fields of cultural consumption with management, cultural management, planning and media sciences and sociology), mainly from the province. They are from Isfahan and with the necessary coordination, a semi-structured interview was conducted with them. Snowball sampling method was used to select participants.

The results show that eight components were obtained as infrastructural factors including: cultural assets, interactive factors, family-centered samples, religion-based samples, environmental factors, individual factors, cultural samples and social samples. Each component has its own indicators. The first component of cultural capital 4 indicators, the second component of interactive factors 9 indicators, the third component family-oriented examples 7 indicators, the fourth component religion-based examples 22 indicators, the fifth component environmental factors 11 indicators, the sixth component individual factors 10 indicators, the seventh component cultural examples 18 Index and the eighth component of social examples has 3 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption pattern
  • Iranian Islamic lifestyle
  • culture
CAPTCHA Image