نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و رفاه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران

2 دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

4 کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

چکیده

کنش حمایتی یکی از نمودهای تعامل گرم نامتقاران در جامعه است که از سوی افراد با دلایل و انگیزه ‌های مختلفی و در شرایط متفاوتی انجام می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط حاکم بر کنش ‌های حمایتی و راهبرد های افراد  انجام گرفته است. به منظور دستیابی به هدف این پژوهش، کنش حمایتی و شرایط وقوع آن در مکاتب مختلف جامعه‌ شناسی و آراء صاحب‌نظران اصلی این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش نظریۀ داده بنیاد با 22 فرد ساکن شهر مشهد، دربارۀ تجربیات مختلف کنش حمایتی و دلایل انجام آن‌ها مصاحبه عمیق صورت گرفته است. ازآنجایی‌که در پژوهش حاضر، رسیدن به حداکثر تنوع در دیدگاه کنش‌گران مد نظر بوده است، از نمونه‌گیری هدفمند(حدکثر تنوع) بهره گرفته شد. ملاک اصلی برای انتخاب شرکت‌کنندگان نیز، تجربه‌کردن پدیدۀ موردمطالعه بوده است. برای این منظور، ابتدا برخی شاخص‌ها همچون دیدگاه مذهبی، گروه سنی، تحصیلات، درآمد و خاستگاه اقتصادی مشخص شد تا بر اساس آن‌ها بتوان نمونه‌هایی کاملاً متفاوت را مد نظر قرار داد.  مصاحبه‌ها در سه سطح باز، محوری و گزینشی کدگذاری شده و در نهایت 35 مقوله اصلی که در چهار دستۀ شرایط(علّی، مداخله‌ای و زمینه‌ای)، راهبردهای کنش، پیامدها و مقولۀ هسته‌ای قرار گرفته‌اند، شناسایی شده است. مبتنی بر تحلیل یافته‌های این پژوهش، مقولۀ هسته‌ای تحت عنوان «درهم‌آمیزی دریافت‌های معنایی پیشامدرن و الگوهای ابزاری مدرن در پیشبرد کنش‌های حمایتی» شناسایی شد که از درون آن مقولۀ هسته‌ای دیگری تحت عنوان «گذر از حمایتِ تکلیف‌مدارانۀ دینی خانواده محور به حمایتِ وظیفه‌مدارانۀ اجتماع محور» مورد شناسایی قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Supportive action, from selective traditionalism to imitative secularism: Presenting a grounded theory

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Atri 1
  • saeid vesali 2
  • Mehdi Kermani 3
  • mohammadreza mohammadi 4

1 Part-time researcher at the Tourism Research Institute Jahad Daneshgahi mashhad

2 Faculty member of the Department of Cooperatives and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran

3 Faculty member of Social Sciences Department Ferdowsi University of Mashhad

4 Director of the Opinion Polling Center keyou

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the conditions governing individuals' supportive actions and strategies. Based on the conceptual framework, supportive action has been studied from different perspectives and based on the method of contextual theory, in-depth interviews have been conducted with 22 residents of Mashhad regarding different experiences of supportive action and their reasons for taking supportive action. Since in the present study, achieving more in the perspective of actors has been considered, targeted sampling has been used. The main criterion for selecting participants is the experience of the studied phenomenon. For this purpose, first, indicators such as religious views, age group, education, income and economic background were identified so that completely different examples could be considered based on them. The interviews were coded at three levels: open, central, and selective, and finally identified 35 main categories that fall into four categories: conditions (causal, interventional, and contextual), action strategies, consequences, and main categories. Based on the analysis of the findings of this study, the core category is "Combining pre-modern semantic perception and modern tools in advancing Supportive action", which includes another core category is entitled "Transition from a family-oriented and religious duty to community-oriented and social responsibility based Supportive action".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supportive Action
  • Conditions for Supportive Action
  • supportive action Strategy
  • grounded Theory
CAPTCHA Image