نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

شیوع گستردۀ ویروس کرونا، واکنش‎های رفتاری متعددی را درباره میزان رعایت دستورالعمل‎های بهداشتی و رفتارهای ایمنی به‎ همراه داشت؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر به روش پیمایشی، درپی کشف برخی از عوامل این واکنش‎ها، در مقطع زمانی نیمۀ اردیبهشت تا نیمۀ خرداد سال 1399 هم‌زمان با پایان موج اول کرونا در ایران انجام گرفت. جامعه آماری همه افراد بیشتر از 15 سال بود، از نمونه‎گیری دردسترس استفاده شد و تعداد نمونه‎های ‎تحلیل‌شدنی به‎ 939 نفر رسید. تجزیه‎ و تحلیل داده‎ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. برای به ‏دست آوردن و تدقیق مؤلفه‎ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. درنهایت، برای اعتبارسنجی و الگوی روابط علّی میان متغیرها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‎های پژوهش نشان داد، جنسیت به نفع زنان، تحصیلات به ضرر مدارک تحصیلی بالاتر و تطابق روانی به نفع افراد دارای تطابق روانی کمتر و مثبت‎اندیشی اجتماعی به نفع مثبت‎اندیشان، به‎طور مستقیم بر میزان پای‌بندی به رفتارهای ایمنی مؤثر بود. درضمن، افزایش سن از طریق تأثیرگذاری بر تطابق روانی، نگرش مثبت به عملکرد دولت و مثبت‌اندیشی اجتماعی، بر پای‌بندی به رفتارهای ایمنی مؤثر بود. تأهل، نگرش مثبت به عملکرد دولت و استان محل تولد نیز از طریق تأثیر بر مثبت‎اندیشی معنوی -با توجه ‎به تأثیرگذاری متغیر یادشده بر مثبت‎اندیشی اجتماعی- اثر غیرمستقیم بر رعایت رفتارهای ایمنی داشتند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Adherence to Safety Behaviors in the Initial Exposure to Covid-19

نویسندگان [English]

 • Mahmood Saeedy Rezvani 1
 • Fatemeh Gholami 2
 • Mahbubeh Zohurian 3

1 Associate Professor, Department of Curriculum and Education Studies, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 MA in Educational Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 PhD Candidate in Curriculum Studies and Education, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

The widespread outbreak of coronavirus caused several behavioral reactions regarding the observance of health instructions and safety behaviors. Doing a survey, this study tried to discover the causes of these reactions. The statistical population included all people over 15. Using convenience sampling 939 people were selected. Data analysis was performed using SPSS and Emus software at levels of descriptive and inferential statistics. Exploratory and confirmatory factor analysis were run to obtain and specify components. In order to validate the pattern of causal relationships between variables, the structural equation model and path analysis were used. The results showed that gender in favor of women, education in lower levels, psychological adjustment in favor of people with less psychological adjustment, and social positivity in favor of positive thinkers, affect directly on the level of adherence to safe behaviors. Moreover, increasing age was effective on adherence to safety behaviors through influencing psychological adjustment, positive attitude towards government performance, and social positivity. Marital status, positive attitude towards the performance of the government and one’s birth state have also an indirect effect on the observance of safety behaviors through the influence on spiritual positivity (due to the influence of the aforementioned variable on social positivity).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Safety Behaviors
 • Initial Exposure
 • Behavioral Reactions
 1. احمدراد، ف. (1399). ابعاد روان‌شناختی بحران کرونا و شیوه‌های آموزشی کاهش آن. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 16(56)، 50-25.
 2. افشانی، س. ع.، و جعفری، ز. (1395). رابطه دینداری و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6(19)، 210-191.
 3. افشانی، س. ع.، و جعفری، ز. (1395). رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد. فصلنامه علوم اجتماعی، 25(73)، 115-92.
 4. آلبوغبیش، م.، نیسی، ع.، و بروایه، ه. (1395). بررسی میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان بخش‎های ICU بیمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۹۲. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 15(۱۰۲)، 362-355.
 5. امید، م. (1399). بحران کرونا؛ خاستگاه چالش‎ها و پرسش‎های فلسفی. پژوهشهای فلسفی، 14(31)، 107-77.
 6. امین‎یزدی، س. ا. (1391). رشد یکپارچه انسان: مدلی تحولی- تفاوت‏های فردی مبتنی بر ارتباط. پژوهشنامه مبانی تعلیموتربیت، 2(1)، 126-109.
 7. بهپور، ا.، شیرازی، ع.، و محمدی‎شهرودی، ح. (1396). تأثیر هوش معنوی بر مثبت‎اندیشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد). پژوهشنامه مدیریت تحول، 9(17)، 95-75.
 8. پناهی، م.، و شایگان، ف. (1386). اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی. فصلنامه علوم اجتماعی، 14(37)، 108-73.
 9. تقی‏زاده، س.، حاجی، ج.، و محمدی‎مهر، م. (1399). مطالعه تطبیقی چالش‎ها و فرصت‎های آموزش عالی در دوران پاندمی کرونا در ایران و جهان. پرستار و پزشک در رزم، 8(27)، 57-47.
 10. توسلی، غ.، و طالبی، ا. (1383). تعارض بین کنش‎های اجتماعی و ارزش‎های اخلاقی نوجوانان. علوم انسانی الزهرا، 14(50)، 30-1.
 11. جادران، ف.، و یزدانی، ح. (1399). شناسایی مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی کلان برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا. علوم مدیریت ایران، 15(34)، 94-63.
 12. چیت‎ساز قمی، م. (1399). کرونا و دینداری: چالش‎ها و تحلیل‎ها. ارزیابی تأثیرات اجتماعی، (ویژهنامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا-کوید 19)، 1(2)، 162-151.
 13. حامیان، م.، احسانی، آ.، احسانی، م.، و مؤمنیان، س. (1395). شیوع بی‎دندانی کامل در بیماران سنین ۳۵ و بالای ۳۵ سال مراجعه‎کننده به کلینیک‎های دندانپزشکی منتخب شهر قم، سال ۱۳۹۳. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 10(۵۶)، 50-44.
 14. حسینی، س. ح.، و مرزبند، ر. (1399). راهبردهای حفظ و ارتقای سلامت مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در پاندمی کرونا. دین و سلامت، 8(2)، 89-79.
 15. حیدری، م.، رسول‎زاده، ز.، حسنعلی‎زاده، م.، و نصرتی‎هشی، م. (1400). تبیین اثرات حکمروایی مطلوب شهری بر تاب‎آوری اجتماعی شهروندان در برابر اپیدمی کوید-۱۹ (مطالعه موردی: شهر تبریز). شهر پایدار، 4(4)، 33-17.
 16. دستا، م؛ شکری، ا.، پاکدامن، ش.، و فتح‎آبادی، ج. (1399). فهم خرد در جامعه ایرانی: نقش قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 6(۲۳)، 32-13.
 17. رحیمیان، م.، و دشت‌بزرگی، ز. (1400). اضطراب کرونا در سالمندان: نقش سبک‎های مقابله با استرس و فرانگرانی. روانشناسی پیری، 7(2)، 135-125.
 18. سپهرمنش، ز. (1387). سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان جوان شهر کاشان. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 12(1)، 41-31.
 19. سعیدی ‎‎رضوانی، م.، غلامی، ف.، و سعادت‌شاقی، ن. (1400). عوامل نادیده انگاشتن دستورالعمل‎های ایمنی در دوره قرنطینه خانگی (دهه دوم اسفند 1398 تا دهه سوم فروردین 1399). در مجموعه مقالات همایش بین‏المللی کرونا و زندگی مؤمنانه (صص. 556-529). تهران: دانشگاه تهران.
 20. سعیدی‎رضوانی، م. (1400). تقلیلگرایی در تربیت و پیچیدگی امر جنسی: چالش میان تربیت حداقلی و حداکثری در امر جنسی. قم: پژوهشگاه حوزه‌ودانشگاه.
 21. سعیدی‎رضوانی، م؛ و غلامی، ف. (1400). تجربه مردم از زیست در بحران: کرونا از واکنش دیرهنگام تا تصمیم درست و اجرای ضعیف بحران. در مجموعه مقالات همایش بینالمللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر با محوریت بیماری کرونا (صص. 227-233). تهران: دانشگاه بهشتی تهران.
 22. سلیمی، ه.، حاجی‎علیزاده، ک.، عامری سیاهویی، م.، و بهدوست، پ. (1400). نقش میانجی استرس کرونا در رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی. فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، 12(45)، 83-100.
 23. شفیعی سیف‎آبادی، م.، و باقری دولت‎آبادی، ع. (1399). بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده پیش روی آن‎ها. دولت‌پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علومسیاسی، 6(22)، 175-141.
 24. شکوری، ژ.، ابراهیمیان، ح.، و عدالت‎جو، ت. (1399). اپیدمی جهانی کرونا و تأثیر آن بر حاکمیت ملی در ایران. رهیافت انقلاب اسلامی، 14(52)، 100-79.
 25. شیخ‎زاده، ح. (1398). نحوه مواجهه دولت‎ها با پاندمی کوید ۱۹ و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت‎های دولت. مطالعات قدرت نرم، 9(21)، 60-31.
 26. صادقی، ر.، خانجانی، ن.، و مسعودی، م. (1399). بررسی عوامل پیشگویی‎کننده رفتارهای محافظتی در برابر کوید-19 در کارمندان بانک. دو ماهنامه سلامت کار ایران (ویژه‏نامه کوید-19)، 17(1)، 11-1.
 27. طبیبی، م.، احمری‎طهران، ه.، سلطان‎عربشاهی، س. ک.، حیدری، س.، عبدی، ز.، و صفایی‌پور، ر. (1392). ارتباط سلامت معنوی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم ‌پزشکی قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 7(2)، 78-72.
 28. عباسی، م.، فلاح، م.، و کلهرنیا گلکار، م. (1399). پاندمی کرونا؛ از ملاحظات حقوق بشری تا الزامات شهروندی. حقوق پزشکی، 14(55)، 22-7.
 29. علیپور، ا.، و قربانی‎قمی، ا. (1399). خیزش تفکر الهیاتی فلسفی در بحران کرونا (مروری بر معناداری زندگی، مرگ‎اندیشی و معنویت‎گرایی). قبسات، 25(96)، 181-210.
 30. علیزاده‎فرد، س.، و صفاری‎نیا، م. (1399). پیش‏‎بینی سلامت روان براساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، 9(36)، 141-129.
 31. غمامی، س. م. (1399). مطالعه تطبیقی مدیریت وضعیت‌ اضطراری مخل بهداشت و سلامت عمومی؛ مطالعه موردی بیماری کرونا (کوید-19). تعالی حقوق، 11(2)، 166-201.
 32. غیاثوند، ا. (1399). سازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط شیوع کرونا. دولت‏پژوهی، 6(22)، 1-34.
 33. فراهتی، م. (1399). پیامدهای روانشناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه. ارزیابی تأثیرات اجتماعی، (ویژهنامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا-کوید 19)، 1(2)، 207-225.
 34. فرهمند، م.، و دامن‎باغ، م. (1396). بررسی رابطه بین مؤلفه‎های فرهنگی و تعلق ملی در بین شهروندان شهر یزد. تحقیقات فرهنگی ایران، 10(37)، 117-144.
 35. کواکبی، ن.، علی‎آبادی، پ.، پازانی، خ.، اصل‎نژاد مقدمی، ن.، طهماسبی، ز.، عباسیان، پ.، صفری، ف.، و راستگار فرج‎زاده، ل. (1395). میزان رعایت بهداشت دست توسط پرسنل بیمارستان طالقانی شهر تبریز. مجله تصویر سلامت، 7(3)، 46-53.
 36. کیوی، ر.، و کامپنهود، ل. (1396). روش تحقیق در علوم اجتماعی (چاپ 16) (ع، نیک‎گهر، مترجم). تهران: توتیا.
 37. لطیفی، ع. (1396). مبانی فلسفی علم تربیت اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 38. مدیری، ف.، و آزادارمکی، ت. (1392). جنسیت و بیداری. جامعه‌شناسی کاربردی، 24(3)، 1-14.
 39. مرادی، ع.، و محمدی‎فر، ن. (1399). بررسی تأثیر ارزش‎های اخلاقی بر تمایل مردم به رفتارهای خیرخواهانه در بستر ویروس کرونا (مورد مطالعه: کرمانشاه). اسلام و مطالعات اجتماعی، 8(3)، 150-183.
 40. ناصری‎نیا، س.، و برجعلی، م. (1399). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر علائم وسواس و اضطراب در بیماران مبتلا به کرونا. مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی، 10(39)، 135-155.
 41. نوحی، ش.، میرحسینی، س. ح.، جان‌بزرگی، م.، مهاجر، ح.، و ناصری‎فدافن، م. (1399). نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا. مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 14(26)، 29-42.
 42. یزدانی، ن.، خوراکیان، ع.، و رحیم‎نیا، ف. (1396). تأثیر پای‎بندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق‎خاطر کاری و سرمایه‎های روانشناختی. فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی، 8(31)، 15-41.

 

 1. Aschwanden, D; Strickhouser, J.E; Sesker, A.A; Lee, J.H; Luchetti, M; Terracciano, A;& Sutin, A.R. (2021). Preventive Behaviors During the COVID-19 Pandemic: Associations With Perceived Behavioral Control, Attitudes, and Subjective Norm. Front Public Health, 9:662835.
 2. Chohan, U.W. (2020). Forecasting the Economic Impact of Coronavirus on Developing Countries: Case of Pakistan. CASS Working Papers on Economics & National Affairs, Working Paper ID: EC016UC (2020), retrieved at 12 Desecmber from https://ssrn.com/abstract=3563616.
 3. Comrey, A.L; & Lee. H.B. (1992). A First Course in Factor Analysis. CASS Working Papers on Economics & National Affairs, Working Paper. retrieved at 12 Desecmber from.
 4. Gharaati Sotoudeh, H; Alavi, S.S; Akbari, Z; Jannatifard, F; & Artounian, V. (2020). The Effect of Brief Crisis Intervention Package on Improving Quality of Life and Mental Health in Patients with COVID-19. Journal IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY,15 (3)، 205-212.
 5. Hackett, C; Cooperman, A; Schiller, A ; & Cornibert, S.S. (2016). The Gender Gap in Religion Around the World. Pew Research Center, March 22, 2016, 202.419.4372.
 6. Mohammadi, M; Zarafshan, H; Khayam Bashi, S; Mohammadi, F ; & Khaleghi, A. (2020). The Role of Public Trust and Media in the Psychological and Behavioral Responses to the COVID-19 Pandemic. Iran J Psychiatry, 15(3)، 189–204.
 7. Moriarty, T; Bourbeau, K; Fontana, F; McNamara, S ; & da Silva, M.P (2021). The Relationship between Psychological Stress and Healthy Lifestyle Behaviors during COVID-19 among Students in a US Midwest University. Int J Environ Res Public Health, 18 (9)،
 8. Olagoke, A.A; Olagoke, O.O ; & Hughes, A.M. (2020). Psychological Pathways Linking Public Trust During the Coronavirus Pandemic to Mental and Physical Well-being. Front Psychol, 11:570216.
 9. Raesi, A; Hajebi, A; Rasoulian, M; & Abbasinejad, M. (2020). The effects of COVID-19 on mental health of the society: A dynamic approach in Iran (Letter to the Editor). Journal MEDICAL JOURNAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (MJIRI), 34(1)، 1-3.
 10. Reuter, P.R; Forster, B.L; & Kruger, B.J. (2021). A longitudinal study of the impact of COVID-19 restrictions on students’ health behavior, mental health and emotional well-being. Peer J, 9: e12528.
 11. Saladino, V; Algeri, D; & Auriemma, V. (2020). The Psychological and Social Impact of Covid-19: New Perspectives of Well-Being. Front Psychol, 11:577684.
 12. Showkat, N; & Parveen, H. (2017). Quantitative Methods: Survey. Media & Communication Studies, Module 26.
 13. Shubayr, M.A; Mashyakhy, M; Al Agili, D.E; Albar, N; & Quadri, M.F. (2020). Factors associated with infection-control behavior of dental health-care workers during the covid-19 pandemic: a cross-sectional study applying the theory of planned behavior. J Multidiscipl Healthcare, 13:1527-1535.
 14.  Yu, Y; Lau, J.T.F; & Lau, M.M.C. (2021). Levels and factors of social and physical distancing based on the Theory of Planned.56 Behavior during the COVID-19 pandemic among Chinese adults. Transl Behav Med, 11(5)،1179-1186.

 

CAPTCHA Image