نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کارکرد جامعه‌پذیری در این است که افراد را با فرهنگ مسلط جامعه همنوا کند. درحالیکه، وجود، انتقال و تداوم ارزش‌هایی که در راستای رشد وتوسعه اقتصادی کشور نمی‌باشد، نشان‌دهنده وجود نقص در فرایند جامعه‌پذیری مصرف‌ در جامعه است. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر جامعه‌پذیری مصرف‌ در بین جوانان شهر تهران می‌باشد. مشارکت‌کنندگان جوانان 20 تا 35 سال می‌باشد که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و نظری با 23 نفر مصاحبه فردی به عمل آمده است. طبق فرایندهای کدگذاری، مقوله مرکزی "تداوم چندگانگی فرهنگ مصرف" بدست آمد. مقوله مرکزی بدست آمده نشان داد که فرهنگ مصرفی جامعه، فرهنگی منسجم و یکپارچه نبوده و علل روانی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی و شرایط زمینه‌ای(ویژگی‌های اقتصادی و فرهنگی خانواده، تحریم و عدم مسئولیت‌پذیری تولیدکننده و کاهش نفوذ والدین)و همچنین شرایط مداخله‌ای نظیر الگوبرداری اجتماعی و سبک تربیتی خانواده باعث انتقال ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی متفاوتی به افراد شده‌اند که برخی جامعه را در راستای توسعه و برخی دیگر، در جهت عدم توسعه قرار می‌دهد. بعلت انتقال این ارزش‌ها می‌توان گفت که کارکرد جامعه‌پذیری مصرف‌ دچار اختلال گردیده و در راستای همنوایی مصرف-کننده با فرهنگ مسلط جامعه و قرار دادن جامعه در مسیر رشد و توسعه ناتوان عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Majeor influence factors in youths Consumer Socialization in Tehran: Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • leila ghorani damdabaja 1
  • Gholamreza Sedigh ouraee 2
  • Ahmadreza Asgharour Masouleh 2

1 Ferdowsi University of Mashhad

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The function of socialization is to conform people with the dominant culture of society. whereas, the existence, transfer and continuity of values that are not in line with economic growth and development, indicate the existence of a process of inefficient consumer socialization in society. The purpose of this study is to identify influence factors in youth's consumer socialization in Tehran, which includes causes and consequences. The young participants are 20 to 35 years old, based on purposeful and theoretical sampling with 23 individual interviews was conducted. According to the coding processes, the central category of "continuity of consumption culture multiplicity" was obtained. The central category in this study showed that the consumption culture of society is not a coherent and integrated culture and psychological, economic and socio-cultural causes and contextual conditions (economic and cultural characteristics of the family, sanctions and producer irresponsibility and reduced parental influence) as well as intervention conditions such as social modeling and parenting style causes of the transfer different cultural value and patterns to individuals, that some of them lead society towards development and others towards under development. Due to the transfer of these values, it can be said that the function of consumer socialization has been disrupted and has acted inconsistently in the direction of consumer compliance with the dominant culture of society and putting society on the path of growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Consumer
  • Grounded Theory
CAPTCHA Image