نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله تجربه زیسته شهروندان تهرانی با رویکرد اکتشافی به روش پدیدارشناسی با تمرکز بر ادراک روزمره‌شان در استفاده از حمل و نقل عمومی در قالب معنایی حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه شامل شهروندان تهرانی استفاده کننده حمل و نقل عمومی است. داده‌های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 شهروند استفاده کننده وسایل حمل و نقل عمومی در مناطق مختلف تهران جمع‌آوری شده است. روایی تحقیق نیز به دلیل کیفی بودن، به جای روایی و پایایی، از واژه‌های دقت و صحت داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با تکنیک تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شده که برآیند آن، 4 مضمون اصلی و 6 مضمون فرعی بوده است. یافته‌ها نشان داد که تجربه شهروندان تهرانی شامل وجوهی از نابرابری، بی‌عدالتی، احساس تبعیض در دریافت خدمات حمل و نقلی، کیفیت پایین خدمات حمل و نقل، عدم پیوستگی دسترسی‌ها، آسیب سلامت روان و ترویج خشونت در تعامل‌های اجتماعی حین رفت و آمد و عدم احساس سرزندگی در همه محلات در دسترسی به حمل و نقل عمومی آسان و به هم پیوسته است. نتایج نشان داد که مضمون‌های مختلف برای حقوق شهروندان در حمل و نقل عمومی روایت شده که مضمون‌های عدالت، سرزندگی، طرد شدگی و احساس امنیت و سلامت استخراج شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A phenomenological study of the lived experience of Tehran citizens on the topics of citizenship rights (A case study of public transportation in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Masume eshtiaghi 1
  • Mahmood sharepoor 2

1 PhD student in Sociology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 University of Mazandaran

چکیده [English]

. In this article, the lived experience of Tehran citizens with a phenomenological exploratory approach focusing on their daily perception of the use of public transport in the semantic form of citizenship rights was examined. The statistical population of the study includes Tehran citizens using public transportation. Qualitative data were collected using semi-structured interviews with 15 citizens using public transportation in different areas of Tehran. Validity of the research Due to its quality, the terms accuracy of the data were used instead of validity and reliability. Data were analyzed by theme analysis technique, which resulted in 4 main themes and 6 sub-themes. Findings showed that the experience of Tehran citizens includes aspects of inequality, injustice, feeling of discrimination in receiving transportation services, low quality of transportation services, incoherent access, mental health damage and promotion of violence in interactions. Social access to public transportation is easy and interconnected during commuting and lack of vitality in all neighborhoods. The results showed that different themes for the rights of citizens in public transportation were narrated and the themes of justice, vitality, rejection and a sense of security and health were extracted

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experience
  • right to the city
  • Phenomenology
  • public transportation
  • Tehran