نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

قصد اصلی این نوشتار خوانش واسازانۀ مرگ کولبران است. نشانه ـ رخداد مرگ کولبر در این‌جا دستمایه‌ای است برای تأمل در وضعیتی که در آن پدیدۀ کولبری شکل گرفته و کولبر به ابژه‌ای برای کنترل، سیاست‌گذاری و مدیریت بدل شده است. این فرایند نام‌گذاری و ابژه‌سازی کولبر روی دیگر سکۀ سلب مسؤلیت اخلاقی از سوژۀ مرکزنشین در برابر مرگ دیگریِ مرزنشین است. این پژوهش تلاشی است برای خوانش واسازانۀ این مرگ، یعنی واکاوی ژرف مکانیسم‌ها و شگردهایی که گفتمان فرادست به‌کارشان می‌برد تا از این دیگری موجودی غیرقابل گفتگو و غیرقابل-ترحم بسازد. برای نیل به این مقصود از مضامین راهگشایی مثل تقابل رانۀ مرگ و رانۀ زندگی، دیالکتیک اروس ـ تاناتوس، منازعۀ امر معمولی و سیاست، و سلسله‌مراتب توزیع امر محسوس بهره خواهیم گرفت. در کنار این مضامین نظری، با استفاده از روش خوانش واسازانه می‌کوشیم ژرفای زیستِ روزمرۀ کولبران را واکاوی کنیم و وضعیت عینی تولید پدیدۀ کولبری و نشانه ـ رخداد مرگ کولبر را قرائت نماییم. نتایج این تأمل گویای آن است که منطق اقتصاد سیاسیِ حاکم بر استان‌های مرزی با تبدیل اقشار متوسط و فقیر به انسان‌های زائد و توده‌های مازاد بر فضای شهری عملاً آنان را به‌سوی فعالیت‌های قاچاقِ برون‌شهری سوق می‌دهد. سپس در چرخۀ اِعمال امنیت / تجارت مرزی زمینۀ مرگ کولبر فراهم می‌شود و دست‌آخر مرگ او به‌مثابه رخدادی اتفاقی و ذیل مقولۀ هزینۀ امنیت بازنمایی می‌شود. نشانه ـ رخداد مرگ کولبر در فرم فعلی آن برساختی رسانه‌ای است که عمده‌ترین کارکردش پنهان‌ساختن و به‌فراموشی‌سپردن تبدیل انسان‌های معمولی به موجوداتی شرور و بی‌خاصیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deconstructive reading of the death of the other (Case study: the death of Kulbar)

نویسندگان [English]

  • jamal mohamadi 1
  • omid jahangiri 2
  • saman kakamami 3

1 Department of sociology at University of Kurdistan

2 PH.D candidate of sociology

3 M.A. student of sociology

چکیده [English]

The main goal of this article is to have a deconstructive reading of the death of Kulbars. The sign-event of Kulbar’s death is here a means to reflect on a condition in which the phenomena of Kulbari has been created and Kulbar has become an object to be controlled and managed. This process of calling and objectifying is the other side of deleting moral responsibility of the dominant subject in respect to the death of subaltern other. This research is an attempt to deconstruct this death, or to describe deeply mechanisms and devices used by dominant discourse to construct an image of the other ad negotiable and dangerous. To do this, some theoretical themes like those of Levinas and Freud are used. Then deconstructive reading as a method is used to interpret critically the lived experience of Kulbars. The Findings show that the dominant political economy on western provinces has caused lower and middle classes to become redundant and useless people and to go toward illegal economic activities. This political economy has caused a condition in which apparent military security and burglary are the two side of the same coin and Kulabars are the main victims. In this context, the death of Kulbars is represented as a sudden and random event, a normal phenomenon that must be occurred foe the sake of social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deconstructive reading
  • moral responsibility
  • Political Economy
  • the death of the other