نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ،گروه جامعه شناسی ، تبریز - ایران

چکیده

یکی از هدف‌های مهم نظام سلامت در هر کشور تأمین، حفظ و ارتقای کیفیت زندگی و سلامت افراد جامعه است. سلامت اجتماعی ، توانایی انجام موثر و کارآمد نقش‌های اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران است . ارتقا سلامت در جامعه شاخص توان‌مندی نظام اجتماعی به شمار می‌آید . این توانمندی به لحاظ عملی از طریق ارزیابی زندگی افراد جامعه مدنظر قرار می‌گیرد. سلامت فقط یک امر زیست‌ شناختی نیست و عوامل اجتماعی نیز در تعیین سطح سلامت افراد دخیل می‌باشد. هدف اصلی این بررسی تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی خانوارهای شهر تبریز بود . روش تحقیق پیمایش و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد بود. جامعه آماری، خانوار های شهر تبریز که تعداد آنها برابر 428009 بود. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه ، برای شهر تبریز 326 خانوار تعیین گردید. شیوه نمونه‌گیری، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بود. یافته ها نشان داد که بین میزان سلامت اجتماعی خانوارهای تبریز و متغیرهای اعتماد اجتماعی ، احساس ناامیدی ،گذران اوقات فراغت، اعتقادات دینی و پایگاه اجتماعی– اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social health and related social factors among households in Tabriz

نویسنده [English]

  • m elmi

چکیده [English]

One of the important goals of the health system in any country is to ensure, maintain and improve the quality of life and health of people in society. Social health is the ability to perform social maps effectively and efficiently without harming others. Promoting health in society is an indicator of the capabilities of the social system. This capability is considered in practice through the evaluation of the lives of people in the community. Health is not just a biological issue and social factors are also involved in determining the level of health of individuals. The main purpose of this study was to determine the social factors related to the social health of households in Tabriz. The research method was survey and the data collection technique was standard questionnaires. The statistical population was the number of households in Tabriz, which was 428,009. According to the sample size determination formula, 326 households were determined for the city of Tabriz. The sampling method was cluster random sampling. Findings showed that there is a significant relationship between the level of social health of Tabriz households and the variables of social trust, feeling of hopelessness, leisure time, religious beliefs and socio-economic status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social health
  • Social trust
  • feeling of hopelessness
  • Leisure
  • Religious Beliefs