نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سرمایه اجتماعی منبعی باارزش برای سازمان­ها محسوب می‌شود و می­تواند تسهیل­کننده ایجاد سازمان­های یادگیرنده باشد. هدف این پژوهش بررسی عناصر سرمایه اجتماعی بر ایجاد سازمان­های یادگیرنده در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. این تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری 625 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بودند که با استفاده از جدول رجسی و مورگان 237 نفر از آنها به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به­وسیله پانلی از متخصصین و پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق یک مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته­ها نشان داد که سه بعد شناختی، ساختاری و رابطه­ای اثر معنی­داری بر سرمایه اجتماعی داشتند. دو عنصر توانمندسازی کارکنان و تحول سازمانی نیز به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ایجاد سازمان یادگیرنده داشتند. همچنین، مدل مفهومی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

عنوان مقاله [English]

Investigating effects of social capital on creating learning organization (Case of study: Organization of Agriculture Jahad in Hamedan Province)

نویسندگان [English]

  • Maryam Mousivand 1
  • Safe Allah Safaei 1
  • Pouria Ataei 2

چکیده [English]

Social capital considered valuable capital of organizations and it can be creation facilitator of learning organizations. The main purpose of this study was to investigate the effect of social capital components on creation of learning organizations among staff of Organization of Agriculture Jahad in Hamedan Province. The descriptive research has done by survey method and questionnaire instrument. The study population was consisted of 625 staff of Organization of Agriculture Jahad in Hamedan Province. The sample size was determined to be 237 staff by using Krejcie and Morgan Table. In this study, stratified random sampling was used. The content and face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Reliability was strengthened through pilot testing and calculating Cronbach’s alpha. Data was analyzed using a structural equation modeling technique. Findings showed that three dimensions of cognitive, constructive and communicational have significant effect on social capital. Also, empowerment of staff and organizational transformation had the most impact on creation of learning organization. Also, conceptual model of study was good fitness. In finally, according to results, some applied recommendations have presented at the end of article.