نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 شرکت برق منطقه ای خراسان، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

دستیابی به موفقیت پایدار و بقاء در شرایط چالشی کسب و کار امروزی بستگی به توانایی کارکنان و سازمان ها در مواجهه با بحران ها و بازگشت به شرایط عادی دارد. ایجاد انگیزه و رفع بی تفاوتی کارکنان یکی از وظایف مهم سازمان ها در مسیر تاب‌آور ساختن کارکنان و متعاقبا" سازمان است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ­­­بی­تفاوتی سازمانی کارکنان به عنوان مانعی اساسی در این مسیر به روش آمیخته اکتشافی انجام گرفت. در این راستا، در مرحله کیفی تحقیق از تکنیک دلفی و در مرحله کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نمونه آماری تحقیق شامل 18 نفر خبره با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی در بخش کیفی و 211 نفر از کارکنان برق منطقه­ای خراسان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در بخش کمی می باشد. برطبق نتایج تحقیق، چهار عامل اصلی و20 عامل فرعی ­­­بی­تفاوتی سازمانی بر مبنای نظر خبرگان شناسایی گردید که پس از اعتبار سنجی مدل بدست آمده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در چهار عامل اصلی و 19 عامل فرعی مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج حاکی از این بود که عامل سازمانی دارای بیشترین تاثیر بر بی تفاوتی کارکنان بوده و عوامل شغلی، فردی، و مدیریتی در جایگاه های بعدی قراردارند. سایر نتایج نشان داد که ضعف و ناکارآمدی سیستم ارزشیابی عملکرد، ادراک بی عدالتی و ضعف در مهارتهای ارتباطی مدیران مهمترین عوامل فرعی در بروز این پدیده از دیدگاه کارکنان محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employees 'Motivation as a Strategy for Organizational Resilience (Case study: Khorasan Regional Electricity Company)

نویسندگان [English]

  • Leila Sherbaf Oliaee 1 2
  • Hadi Hematian 3
  • Abolfazl Danaei 4

1 PhD Candidate in Management، Semnan Branch، Islamic Azad University، Semnan، Iran|Khorasan Regional Electricity Company, Mashhad, Iran

2 PhD Candidate in Management، Semnan Branch، Islamic Azad University، Semnan، Iran|Khorasan Regional Electricity Company, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor، Department of Management، Semnan Branch، Islamic Azad University، Semnan، Iran

4 Associate Professor، Department of Management، Semnan Branch، Islamic Azad University، Semnan، Iran

چکیده [English]

Achieving sustainable success and survival in today's challenging business conditions depends on the ability of employees and organizations to cope with crises and return to normal. Motivating and eliminating employees' indifference is one of the important duties of organizations in order to make employees' resilience, in turn, leads to organizational Resilience. This study aims to design the model of employees' organizational indifference as a major obstacle to achieve resilience. The exploratory mixed method has been used. In the qualitative step of the research, Delphi method & in the quantitative step, Structural Equation Modeling was used. In the qualitative step, the statistical sample of the research encompasses 18 experts using Judgmental Sampling and in the quantitative step, it includes 211 employees of Khorasan Regional Electricity Company using Simple Random Sampling. Based on the findings, four main factors and 20 sub-factors of organizational indifference were identified from the experts’ point of view. Then, four main factors and 19 sub-factors were confirmed after testing and validating the obtained model by Structural Equation Modeling (SEM). Also, the results showed that the organizational main factor has the most effect on organizational indifference. After that, the job, individual and managerial main factors are considered respectively. Other results showed that the weakness & inefficiency of performance evaluation system, perception of injustice and the weakness in managers' communication skills are respectively the most important sub-factors of organizational indifference from the employees' point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational resilience
  • Organizational Indifference
  • Inefficiency of Performance Evaluation System