نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران.

2 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران.

3 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران

چکیده

پدیده شکاف نسلی سبب پدید آمدن فاصله اجتماعی در خانواده شده و محرومیت های نسبی موجود در خانواده ها بستر محرومیت اجتماعی را ایجاد کرده است. وجود روابط عاطفی کمرنگ، نارضایتی شغلی و بیکاری، انتخابی رفتار کردن زوجین ،عدم ارضاء نیازهای فردی در خانواده همگی در شکل گیری زنان و مردان عهدشکن سهیم بوده است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی-تحلیلی است با هدف شناخت تاثیر محرومیت اجتماعی و ابعاد آن بر عهد شکنی زوجین در استان خراسان رضوی صورت گرفته است. حجم نمونه 379 نفر و با استفاده از تکنیک کوکران و روش نمونه گیری سهمیه ای اتخاذ گردیده است. جهت اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ و روایی آن از تحلیل عامل استفاده شد. نتایج پژوهش بر گرفته از آزمون تی، نشان داده است محرومیت اجتماعی و ابعاد آن مانند محرومیت مادی و غیر مادی با عهد شکنی رابطه معنادار وجود دارد. مقادیر رگرسیونی مدل معادله ساختاری حاکی ازآن است که متغیر محرومیت از مشارکت اجتماعی بر عهدشکنی زوجین تاثیری ندارد، چون سطح معنی داری(p) آنها بزرگتر از 05/0 می باشد. همچنین محرومیت از شبکه روابط اجتماعی به میزان (29/0)، محرومیت آموزشی به میزان (26/0) ، محرومیت از اوقات فراغت به میزان (47/0)، محرومیت فکری به میزان (17/0)، محرومیت از درآمد به میزان (51/0)، محرومیت شغلی به میزان (30/0)، محرومیت از پرستیژ اجتماعی به میزان (10/0) موثر است. چون سطح معنی داری(p) آنها کوچکتر از 05/0 می باشد. در کل محرومیت از اوقات فراغت بیشترین و محرومیت از پرستیژ اجتماعی کمترین تاثیر را بر عهدشکنی زوجین دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the effect of social exclusion on men and women breaking the covenant (Case study: Khorasan Razavi province)

نویسندگان [English]

  • Sahar Abavisani 1
  • seyed Naser Hejazi 2
  • Asghar Mohammadi 3

1 PhD Student of sociology, Islamic Azad university, Dehaghan branch, Iran

2 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران.

3 Assistant Professor of sociology, Islamic Azad university, Dehaghan branch, Iran

چکیده [English]

Existence of weak emotional relationships, job dissatisfaction and unemployment, selective behavior of couples, dissatisfaction with individual needs in the family have all contributed to the formation of men and women who break the covenant. The present study, which is a descriptive-analytical study, has been conducted with the aim of recognizing the effect of social deprivation and its dimensions on couples breaking their covenant in Khorasan Razavi province. The sample size is 379 people and using the Cochran technique and quota sampling method has been adopted. Cronbach's alpha and factor analysis were used to validate the questionnaire. The results of research taken from t-test have shown that social deprivation and its dimensions such as material and immaterial deprivation have a significant relationship with breaking the covenant. The regression values of the structural equation model indicate that the variable of deprivation of social participation has no effect on the couple's breach of contract, because their significance level (p) is greater than 0.05. Also, deprivation of social relations network to the extent of (0.29), educational deprivation to the extent of (0.26), deprivation of leisure time to the extent of (0.47), intellectual deprivation to the extent of (0.17), deprivation of income to Rate (0.51), job deprivation to the extent of (0.30), deprivation of social prestige to the extent of (0.10) is effective. Because their significance level (p) is less than 0.05. In general, deprivation of leisure time has the most and deprivation of social prestige has the least effect on breaking a couple's covenant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative deprivation
  • Job
  • Income
  • distrust
  • Breach of Contract