نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و تمامی این ابعاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از روش‌های سنجش آن، ادراک فساد از دید شهروندان است. منظور از ادراک فساد، نگرش افراد در مورد میزان فسادِ موجود در بین کارمندان هر یک از نهادهای اداری می‌باشد. این تحقیق با روش کمی و به شیوه پیمایشی با نمونه ای 390 نفری در بین شهروندانِ مراجعه کننده به ادارات دولتی شهر یاسوج انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دینداری، احساس عدالت، فردگرایی و اعتماد نهادی دارای اثر معنادار بر ادراک فساد بوده‌اند. همچنین خروجی نرم افزار پی ال اس نشان داد، متغیرهای مستقل ، 51.6 ‌درصد از واریانس ادراک فساد را مورد تبیین قرار داده‌اند.. مهمترین متغیر موثر بر ادراک فساد در سطح نمونه احساس عدالت اجتماعی بوده است، که در سطح نمونه آماری تاثیر مستقیم آن برابر با 0.450- بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of Social Factors Affecting Perception of Corruption (Case Study: Yasuj Citizens)

نویسندگان [English]

  • Seyed Samad Beheshty 1
  • Ramin Moradi 2
  • Naser Pakneghad 1

1 Yasouj university

2 department of Sociology, Yasouj University

چکیده [English]

Corruption is one of the most important of social problems not only in Iran but also around the world. it largely influenced by economic, social, cultural, political and judicial systems and affects all of these dimensions. One way to measure it is to perceive corruption from the perspective of citizens. Perception of corruption is the attitudes of individuals towards the level of corruption among employees of each of the administrative agencies. This study has done with survey method with a sample of 390 citizens who referred to Yasuj city government departments. The results indicated that the variables of religiosity, sense of social justice, individualism and institutional trust had significant effect on perception of corruption. The results of PLS software analysis also showed that independent variables can explain 51.6 percent of the variance of perception of corruption. The most important variable affecting perception of corruption at the sample level was a sense of social justice, with a direct effect equal to -0.450.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Corruption perception
  • Institutional trust
  • Social justice
  • individualism