نوع مقاله : پژوهشی -مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دکتری جامعه شناسی، مدرس دانشگاه، اردبیل، ایران

چکیده

این مقاله از نوع پژوهشی – مطالعه موردی بوده و به منظور مطالعه رابطه ابعاد مختلف پیوند اجتماعی و گرایش به مصرف الکل در میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است. روش پژوهش کمی  است و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1397-1396 می­باشد که 11280 نفر بودند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعداد (432) نفر تعیین و به شیوه نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ بندی شد و پس از تعیین حجم نمونه و به تفکیک جمعیت هر دانشکده، نمونه­ ها تعیین شدند. نتایج پژوهش نشان داد که از بین ابعاد پیوند اجتماعی، فقط متغیر مشارکت و درگیری در جامعه با میزان گرایش دانشجویان  نسبت به مصرف مشروبات الکلی رابطه معناداری نداشت، اما متغیر پیوند اجتماعی و ابعاد آن (دلبستگی و علاقه نسبت به هم، تعهد و باور به هنجارها و اجرای قوانین در جامعه) رابطه معنادار و معکوسی با میزان گرایش دانشجویان نسبت به مصرف مشروبات الکلی براساس ضریب همبستگی پیرسون داشت و از طریق بررسی وضعیت پیوند اجتماعی در بین دانشجویان محقق اردبیلی و با استفاده از تحلیلی جامعه­ شناختی به مسئولان و برنامه ­ریزان اجتماعی نشان داده شد که افزایش کیفیت پیوند اجتماعی را در بین دانشجویان در ارتباط با کاهش آسیب­ های اجتماعی جدی بگیرند. به عبارت دیگر، بالا بودن ناهنجاری ­های اجتماعی مانند گرایش به مصرف الکل نشان­گر ضعیف بودن پیوند اجتماعی در بین اعضای آن جامعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Bonding and Tendency to Alcohol Consumption (Case Study of Students of Mohaghegh Ardabili University)

نویسندگان [English]

 • Korosh Gholami Kotnaee 1
 • Seyyed Mostafa Seyyedranjbarsaqqezchi 2
 • Davood Abdollahi 3

1 Assistant Professor in Sociology, Department of Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran

2 MA in Sociology, Tabriz University, Tabriz, Iran

3 PhD in Sociology, University Lecturer, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The study was conducted to explore the relationship between different dimensions of social bonding and alcohol consumption among students of Mohaghegh Ardabili University. The research method is quantitative and was done using questionnaire. The statistical population of the present study includes all students of Mohaghegh Ardabili University in the academic year 2017-2018, which was 11,280 students. The sample size was determined by Cochran's formula (432). All the participants were selected by random sampling method. The results showed that among the dimensions of social bonding, only the variable of participation and involvement in society had no significant relationship with the tendency of students to consume alcohol, but the variable of social bonding and its dimensions (attachment and interest in each other, commitment to and belief in norms, and law enforcement in community) had a significant and inverse relationship with students' tendency to consuming alcohol.  And it was shown by examining the status of social bonding among Mohaghegh Ardabil’s students and using sociological analysis that increasing the quality of social bonding among students results in the reduction of social harms. In other words, high social anomalies such as tendency to consume alcohol indicate a weak social bond among members of that community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Bond
 • Alcoholism Tendency
 • Dependency
 • Commitment
 • Conflict and Belief
 1. امین مظفری، ف.، پاداش اصل، خ. (1389). اصول آمار مقدماتی در علوم رفتاری (با کاربرد SPSS). تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 2. آقارحیمی، ا.، صلاح، م. و معینی، ش. (1399). بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش افراد به مصرف مشروبات الکلی(مورد مطالعه: استان فارس). فصل­نامة علمی - تخصصی دانش انتظامی فارس. 7 (24)، 44- 21.
 3. بخارایی، ا. (1393). جامعه­شناسی انحرافات اجتماعی در ایران. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
 4. جهانگیری، پ.، غلام زاده نطنزی، ا. (1390). بررسى رابطة بین کنترل اجتماعی و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان. فصل­نامة مطالعات امنیت اجتماعی. دورة جدید، (26)، 155-129.
 5. حسامیان، ف.، اعتماد، گ.، حائری، م. (1388). شهرنشینی در ایران. تهران: انتشارات مؤسسة آگاه.
 6. حق­دوست، ع.، امامی، م.، اسماعیلی، م.، صابری نیا، ا.، نژادقادری، م.، مهرالحسنی، م. (1393). بررسی وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی: مطالعة موردی همه­گیری مسمومیت مصرف الکل در رفسنجان. مجلة دانشکدة علوم پزشکی رفسنجان.  13 (10)،  1006-991.
 7. ربانی، ر.، عباس زاده، م.، نظری، ج. (1388). بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع جمعی (مورد مطالعه شهرستان­های منتخب استان ایلام). فصل­نامة علمی پژوهشی انتظام اجتماعی. 1(3)، 103-126.
 8. رجایی، ع. (1379). اعتیاد، علل، درمان و پیشگیری. فصل­نامة اصول بهداشت روانی.2(7) ، 99-90.
 9. رفیع پور، ف. (1385). آناتومی جامعه. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 10. زینالی. ع.، پاشاشریفی، ح. (1396). عوامل خطر و محافظت­کنندة سوء مصرف الکل و مواد در نوجوانان. مجلة علمی پژوهشی پزشکی ارومیه. 28 (12)، 782-770.
 11. ستوده، ه. (1384). آسیب­شناسی اجتماعی(جامعه­شناسی انحرافات). تهران: انتشارات آوای نور.
 12. شکرکن، ح. (1366). رابطة میان نگرش و رفتار. مجلة علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دورة جدید، ،1، 17-44.
 13. صدیق سروستانی. ر. (1387). آسیب­شناسی اجتماعی(جامعه­شناسی انحرافات اجتماعی). تهران: انتشارات سمت.
 14. علیوردی نیا، ا.، شارع پور، م.، مرادی، ف. (1392). بررسی تأثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل. فصل­نامة مطالعات توسعة اجتماعی- فرهنگی.1(4)، 97-69.
 15. علیوردی نیا، ا.، همتی، ا. (1392). تحلیل اجتماعی گرایش به مصرف مشروبات الکلی در میان دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران. راهبرد اجتماعی و فرهنگی. 7، 102-77.
 16. محققیان، ز. (1388). جامعه­شناسی انحرافات. قم: انتشارات پرتو خورشید.
 17. ممتاز، ف. (1385). انحرافات اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 18. میرفردی، ا.، احمدی، س.، صادق نیا، آ. (1390). میزان گرایش به نزاع جمعی در میان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بویر احمد و عوامل مرتبط با آن. فصل­نامة علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی. دورة جدید، 25، 177-147.

 

 1. Asselin, N. (2009). Using general strain theory to understand drug and alcohol use in Canada: An examination of how strain, its conditioning variablesand gender are (M.A.Thesis). Queen’s University Kingston, Ontario, Canada.
 2. Brown, R. Murphy, S. (2020). Alcohol and social connectedness for new residential university students: implications for alcohol harm reduction. Journal of Further and Higher Education .Volume 44, Issue 2: 216-230.
 3. Faulkner, S. Hendry & L. B. Roderique, L. Thomson, R. (2006). « A preliminary study of the attitudes, triggers and consequences of hazardous drinking in university students». Health Education Journal. Vol: 65(2): 159–169.
 4. Gennadii, A. Et Al, (2019). «Features of Alcohol Consumption Motives and Practices by Full-Time and Part-Time training Students». Journal of Environmental Treatment Techniques. Volume 7, Issue 3: 438-444.
 5. Gibson، Chris & Christopher. Schreck & Mitchell. J.  Miller. (2004). «Binge drinking and negative alcohol-related behaviors:A test of self-control theory». Journal of CriminalJustice. Vol (32): 411 – 420.
 6. Ozbay, O. & Ziya O. (2006). «A test of Hirschi's social bonding theory:A comparison of male and female delinquency». International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Vol: 50(6): 711-726.
 7. P. Eliseo & Moon. Byongook. (2013). «An empirical test of low self- control theory among hispanic youths». Youth Violence and Juvenile JusticeVol (11): 1 79- 193.

 

 

CAPTCHA Image