نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت شرایط به وجود آمده برای رسیدن فرد به کارآفرینی با تأکید بر منش و میدان اجتماعی انجام ‌شد. پژوهش حاضر در صدد بود تا با استفاده از راهبرد نظریۀ زمینه ­ای، مدل پارادایمی کارآفرینی را در جامعۀ هدف خود ترسیم نماید، جامعه هدف کلیه کارآفرینانی بودند که به­ عنوان شرکت دانش­بنیان به ثبت رسیده‌اند. تعداد شرکت­ های دانش ­بنیان، 53 مورد در خراسان رضوی می ­باشد، شیوه نمونه‌­گیری اشباع نظری و تعداد کارآفرینان نمونه تحقیق، 20 بودند. در جمع‌آوری داده‌ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده ‌شد؛ کارآفرین با تربیت در خانوادة دموکراتیک و قرار گرفتن در نظام استاد- شاگردی و شکل‌گیری منش سازنده، ظرفیت ­هایی را به دست می­ آورد که به­ عنوان کارآفرین بالقوه شناخته می‌شود، او از استراتژی­ های مهارت دیدن اثربخش، مهارت شنیدن اثربخش، مهارت حل مسئله و دلبستگی خودانگیخته بهره می­گیرد از این رو تصمیم به بازاندیشی هویت شخصی خود می­ گیرد. بعد از کسب افتخارات و تولید شغل، احساس نارضایتی از شرایط درونی و بیرونی خود می‌کند و پیوسته در حال بازاندیشی هویتی خود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring Entrepreneurial Personality Formation using Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

 • Seyed Kamaluddin Hosseini 1
 • Ahmad Reza Asgharour Masouleh 2
 • Mohsen Noghani Dokht Bahmani 3

1 PhD in Sociology, Ferdowsi University of Mashhad,‌ Mashhad, Iran Faculty Member, Farhangian University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor in Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Associate Professor in Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate and identify the conditions created for the individuals to achieve entrepreneurship with emphasis on habitus and social champs. It aimed to draw a paradigm model of entrepreneurship in its target community using the underlying theory strategy. The target population was all entrepreneurs who were registered as knowledge-based companies. The number of knowledge-based companies is fifty three in Khorasan Razavi. The number of entrepreneurs in the research sample were twenty. In-depth interviewing technique was used for collecting data. The entrepreneur is placed in various fields of education and many thinkers consider them fields of professional experience. These fields are considered as sources of entrepreneurial identification and form their constructive character. Entrepreneurs seek relationships more than anyone else. They occupy positions that are more advantageous to them compared to others, and they seize potential opportunities before others.  Entrepreneurial identity is not a “given” thing, but is built on a regular basis. Entrepreneurs rethink their identity. After gaining honors and creating a job, entrepreneurs feel short-term satisfaction, and after that, they feel dissatisfied with their internal and external conditions, and again they try to make changes in the conditions. That is, actors (entrepreneurs), in a seemingly dead-end situation, decide to change the situation individually and spontaneously or by exchanging opinions with those around them. Entrepreneurs are always more likely to fail. The constant changes that cause confusion and tension in all aspects of work complicate this uncertainty. Entrepreneurs are involved in the important process of discovering and using entrepreneurial opportunities. Taking advantage of the opportunity is the key to building a successful business. The flourish of business would be entrepreneurial passion for development, the fluidity of modernity and the excitement that arises from such ambiguity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneur
 • Knowledge-Based Companies
 • Student-Master System
 • Constructing Characteristics
 • the looking glass self
 • Rethinking Identity
 • Training Field
 1. اسماعیلی، م.، صلصالی، م. و چراغی، م.ع. (1392). کیفیت در مطالعات گراندد تئوری. مجلة تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 2 (3)، 296- 287.
 2. ایمانی جاجرمی، ح. (1384). بررسی جامعه­شناختی عوامل مؤثر بر عملکرد شورای اسلامی شهر در توسعة محلی. رسالة دکتری رشتة جامعه­شناسی توسعه. تهران، ایران.
 3. احمدپور داریانی، م. (1383). کارآفرینی یک دقیقه­ای: در هزار نکته کارآفرینانه، تهران: انتشارات محراب قلم.
 4. احمدپور، م. (1387). کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها. چاپ ششم. تهران: انتشارات پردیس.
 5. استراس، آ. و کوربین، ج. (1390). مبانی پژوهش کیفی (فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای). ترجمة ابراهیم افشار. تهران: نشرنی.
 6. استراس، آن. وکوربین، ج. (1385). اصول روش تحقیق کیفی (نظریة مبنایی رویه‌ها و شیوه‌ها). ترجمة بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 7. تقی فام، ف.، نقدی، ا. (1393). ثروتمندان درستکار. تهران: نور علم.
 8. حریری، ن. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 9. جنکینز ، ر. (١٣٨٥). پی‏یر بوردیو. ترجمة لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
 10. چلبی، م. (1373). تحلیل شبکه در علوم اجتماعی، فصل­نامة علمی- پژوهشی علوم اجتماعی. 5، 48-9.
 11. دهقانپور فراشاه، ع. (1381). کارآفرینی و کارآفر ینان، تعاریف و ویژگی­ها. فصل­نامة صنایع. 33، 24-12.
 12. ذکائی، م. س. (1381). نظریه و پژوهش در روش­های کیفی. فصل­نامة علوم اجتماعی. 17، 41-69.
 13. رستمی، ف.، گراوندی، ش.، زرافشانی، ک. (1390). پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان در تأسیس کسب و کار. مجلة توسعة کارآفرینی، 4 (4)، پیاپی14، 105-87.
 14. سعیدی کیا، م. (1382). آشنایی با کارآفرینی. تهران: انتشارات سپاس.
 15. سعیدی کیا، م. (1392). اصول و مبانی کارآفرینی. تهران: کیا.
 16. سالازار، م.، تیونگ آکینو، س.، دیاز، پ. (1383). مقدمه ای بر کارآفرینی. ترجمة سیامک نطاق. چاپ اول. تهران: کوهسار.
 17. سوئد برگ، ریچارد. (1393). جامعه شناسی کارآفرینی. ترجمة شهلا باقری. تهران: بهمن برنا.
 18. شاملو، سعید. (1392). آسیب­شناسی روانی. تهران: انتشارات رشد.
 19. شیری، حامد. (1387). روش­شناسی تئوری زمینه­ای. کارنوشت دورة دکتری. گروه جامعه­شناسی، دانشگاه اصفهان.
 20. فلیک، اووه. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمة هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
 21. فیض، داود، صفائی، میلاد. (1386). طراحی الگوی مفهومی استفاده از ظرفیت­های خوابگاه­های دانشجویی در توسعة کارآفرینی دانشگاهی. مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی.دانشگاه سمنان. انتشارات جهاد دانشگاهی، صص 12-1.
 22. گیدنز، آ. (1394). تجدد و تشخص. ترجمة ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
 23. مقیمی، س. م. (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعة مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 24. نقابی، س.، زعفریان، ر.، یوسفی، م.، رضوانی، م. (1391). تبیین نقش رابطة رفتار شبکه­سازی در رفتار کارآفرینانه. مجلة توسعة کارآفرینی، 15، 43-25.
 25. نعمتی، م. ع. (1392). بررسی ویژگی­های شخصیتی کار آفرینانة دانشجویان دانشگاه­های دولتی تهران. دو فصل­نامة نوآوری و ارزش­آفرینی. 1 (3)، 64-47.
 26. یدالهی فارسی، ج.، رضوی، س. م. (1391). نقش سرمایة اجتماعی و سرمایة انسانی در کارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال. پژوهش­های جغرافیای انسانی. 79، 118-103.

 

 1. Antoncic, B. Hoang, H. (2003). Network-based research in entrepreneurship, a critical review. Journal of Business Venturing 18, pp.165–187.
 2. Barney, J. B., Clark, D. N., & Alvarez, S. A. (2003). When do family ties matter? Entrepreneurial market opportunity recognition and resource acquisition in family firms. In Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference. Conference held at Wellesley, Massachusetts.
 3. Bryman, Alan (2001). Social Research Method, Oxford University Press.
 4. Aldrich, H. Cliff, J. (2003). The pervasive effects of family on entrepreneurship: toward a family embeddedness perspective. Journal of Business Venturing. 18, pp. 573–596.
 5. Easley, David; Kleinberg, Jon (2010). "Overview". Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge University Press. pp. 1–20
 6. Granovetter, M. (1973). "The strength of weak ties". American Journal of Sociology, 78 (6). pp. 1360–1380
 7. Granovetter, M. (1983). The strength of weak ties: a network theory revisited. Sociological Theory, Volume 1, pp. 201-233.
 8. Manuel P, F. Nuno R, R. Miranda, R. (2015). Thirty years of entrepreneurship research published in top journals: analysis of citations, co-citations and themes. Journal of Global Entrepreneurship Research 5:17.
 9. McDonald. Bee Ching Gan. Simon S Fraser. Adekunle Oke. Alistair R. Anderson. (2013). A review of research methods in entrepreneurship 1985-2013. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. Vol. 21 Iss 3’, pp. 1-42
 10. Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle. Cambridge: Harvard Business Press.
 11. Shane, S. (2004). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus: Edward Elgar Pub.
 12. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), pp. 217-226.
CAPTCHA Image